Công khai số liệu của Sở Tài chính

null Công khai ngân sách năm 2019 của Sở Tài chính

Trang chủ Công khai số liệu của Sở Tài chính

Công khai ngân sách năm 2019 của Sở Tài chính

TT

Trích yếu

 Năm công bố

 Số, ký hiệu

 Ngày công bố

Tải về

 1

 Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh

2019

1510/QĐ-UBND-HC

07/12/2018

Tải về

2

V/v Giao dự toán Ngân sách nhà nước năm 2019

2019

213 /QĐ-STC

28/12/2018 

Tải về

3

V/v công bố công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2019

2019

27 /QĐ-STC

28/01/2019

Tải về

4

Dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2019

2019

27 /QĐ-STC

28/01/2019

Tải về

5

V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

2019

271 /CV-VP

28/01/2019

Tải về

Văn bản mới

Văn bản mới

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Nút: dongthap.gov.vn:-1