Công khai số liệu của Sở Tài chính

null Công khai ngân sách năm 2021 của Sở Tài chính

Trang chủ Công khai số liệu của Sở Tài chính

Công khai ngân sách năm 2021 của Sở Tài chính

TT

Trích yếu

 Năm công bố

 Số, ký hiệu

 Ngày công bố

Tải về

 1

Về việc giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

2019

45/QĐ-STC

01/3/2019

Tải về

2

 V/v ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của cơ quan Sở tài chính

2021

223/QĐ-STC

31/12/2020

Tải về

3

V/v Giao dự toán Ngân sách nhà nước năm 2021

2021

215/QĐ-STC

30/12/2020 

Tải về

4

V/v công bố công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2021

2021

09/QĐ-STC

11/01/2021

Tải về

5

V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

2021

04/STC-VP

11/01/2021

Tải về

6

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của Sở tài chính

2021

58/QĐ-STC

14/4/2021

Tải về

7

V/v Công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 3 tháng đầu năm 2021

2021

65/QĐ-STC

22/4/2021

Tải về

8

V/v Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020

2021

131/QĐ-STC

19/7/2021

Tải về

9

V/v Công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021

2021

132/QĐ-STC

19/7/2021

Tải về

10

V/v Công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2021

2021

165/QĐ-STC

15/10/2021

Tải về

Văn bản mới

Văn bản mới

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Nút: dongthap.gov.vn:-1