Công khai số liệu dự toán ngân sách

null Công khai dự toán ngân sách năm 2020

Trang chủ Công khai số liệu dự toán ngân sách

Công khai dự toán ngân sách năm 2020

STT

 Tên báo cáo

 Năm báo cáo

Biểu mẫu

 Số quyết định công bố

 Ngày công bố

 Đường dẫn toàn văn

1

V/v thảo luận dự toán NSNN năm 2020.

2020

Công văn

114 /STC- HCSN

23/8/2019

114 /STC- HCSN

2

Biên bản thảo luận dự toán năm 2020

2020

Biên bản

114 /STC- HCSN

23/8/2019

File excel số liệu

3

Báo cáo tình hình ước thực hiện nsnn năm 2019; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; và kế oạch tài chính - nsnn 03 năm 2020-2022

2020

Công văn

178 /STC-QLNS

14/10/2019

178 /STC-QLNS


              


Công khai dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Đồng Tháp được UBND tỉnh quyết định

 

 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Tháp năm 2020

2020

Quyết định

1586/QĐ-UBND-HC

18/12/2019 

1586/QĐ-UBND-HC

1

Cân đối ngân sách địa phương năm 2020

2020

Biểu mẫu số 33

1586/QĐ-UBND-HC

18/12/2019 

File excel số liệu

2

Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2020

2020

Biểu mẫu số 34

1586/QĐ-UBND-HC

18/12/2019 

File excel số liệu

3

Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020

2020

Biểu mẫu số 35

1586/QĐ-UBND-HC

18/12/2019 

File excel số liệu

4

Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh

 và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2020

2020

Biểu mẫu số 36

1586/QĐ-UBND-HC

18/12/2019 

File excel số liệu

5

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2020

2020

Biểu mẫu số 37

1586/QĐ-UBND-HC

18/12/2019 

File excel số liệu

6

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2020

2020

Biểu mẫu số 38

1586/QĐ-UBND-HC

18/12/2019 

File excel số liệu

7

Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2019

2020

Biểu mẫu số 39

1586/QĐ-UBND-HC

18/12/2019 

File excel số liệu

8

Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho  từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020

2020

Biểu mẫu số 40

1586/QĐ-UBND-HC

18/12/2019 

File excel số liệu

9

Tỷ lệ phần trăm ( % ) phân chia các khoản thu cho từng huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh năm 2020

2020

Biểu mẫu số 41

1586/QĐ-UBND-HC

18/12/2019 

File excel số liệu

10

Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2019

2020

Biểu mẫu số 42

1586/QĐ-UBND-HC

18/12/2019 

File excel số liệu

11

Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2020

2020

Biểu mẫu số 43

1586/QĐ-UBND-HC

18/12/2019 

File excel số liệu

12

Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2020

2020

Biểu mẫu số 44

1586/QĐ-UBND-HC

18/12/2019 

File excel số liệu

13

Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2020

2020

Biểu mẫu số 45

1586/QĐ-UBND-HC

18/12/2019 

File excel số liệu

14

Cân đối ngân sách địa phương năm 2020                                                                                   

2020

Biểu mẫu số 46  

1586/QĐ-UBND-HC

18/12/2019 

File excel số liệu

15

Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2020

2020

Biểu mẫu số 47  

1586/QĐ-UBND-HC

18/12/2019 

File excel số liệu

16

Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020

2020

 Biểu mẫu số 48 

1586/QĐ-UBND-HC

18/12/2019 

File excel số liệu

17

Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2020

2020

Biểu mẫu số 49  

1586/QĐ-UBND-HC

18/12/2019 

File excel số liệu

18

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2020

2020

Biểu mẫu số 50  

1586/QĐ-UBND-HC

18/12/2019 

File excel số liệu  

19

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2020

2020

Biểu mẫu số 51  

1586/QĐ-UBND-HC

18/12/2019 

File excel số liệu 

20

Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020

2020

Biểu mẫu số 52  

1586/QĐ-UBND-HC

18/12/2019 

File excel số liệu

21

Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020

2019

Biểu mẫu số 53  

1586/QĐ-UBND-HC

18/12/2019 

File excel số liệu  

22

Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2020 

2020

Biểu mẫu số 54  

1586/QĐ-UBND-HC

18/12/2019 

File excel số liệu 

23

Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2020 

2020

Biểu mẫu số 55  

1586/QĐ-UBND-HC

18/12/2019 

File excel số liệu 

11

Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2020

2020

Biểu mẫu số 56  

1586/QĐ-UBND-HC

18/12/2019 

File excel số liệu 

12

Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2020

2020

 Biểu mẫu số 57 

1586/QĐ-UBND-HC

18/12/2019 

File excel số liệu 

13

Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2020

2020

Biểu mẫu số 58  

1586/QĐ-UBND-HC

18/12/2019 

File excel số liệu 

Văn bản mới

Văn bản mới

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Nút: dongthap.gov.vn:-1