Công khai số liệu dự toán ngân sách

null Công khai dự toán ngân sách năm 2021

Trang chủ Công khai số liệu dự toán ngân sách

Công khai dự toán ngân sách năm 2021

 

STT

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểu mẫu

Số quyết định công bố

Ngày công bố

Đường dẫn toàn văn


              

Công khai dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Đồng Tháp được UBND tỉnh quyết định

 

 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Tháp năm 2020

2020

Quyết định

2006/QĐ-UBND-HC

31/12/2020 

2006/QĐ-UBND-HC

1

Cân đối ngân sách địa phương năm 2020                                                                                   

2020

Biểu mẫu số 46  

2006/QĐ-UBND-HC

31/12/2020 

File excel số liệu

2

Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2020

2020

Biểu mẫu số 47  

2006/QĐ-UBND-HC

31/12/2020 

File excel số liệu

3

Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020

2020

 Biểu mẫu số 48 

2006/QĐ-UBND-HC

31/12/2020 

File excel số liệu

4

Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2020

2020

Biểu mẫu số 49  

2006/QĐ-UBND-HC

31/12/2020 

File excel số liệu

5

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2020

2020

Biểu mẫu số 50  

2006/QĐ-UBND-HC

31/12/2020 

File excel số liệu  

6

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2020

2020

Biểu mẫu số 51  

2006/QĐ-UBND-HC

31/12/2020 

File excel số liệu 

7

Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020

2020

Biểu mẫu số 52  

2006/QĐ-UBND-HC

31/12/2020 

File excel số liệu

8

Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020

2019

Biểu mẫu số 53  

2006/QĐ-UBND-HC

31/12/2020 

File excel số liệu  

9

Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2020 

2020

Biểu mẫu số 54  

2006/QĐ-UBND-HC

31/12/2020 

File excel số liệu 

10

Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2020 

2020

Biểu mẫu số 55  

2006/QĐ-UBND-HC

31/12/2020 

File excel số liệu 

11

Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2020

2020

Biểu mẫu số 56  

2006/QĐ-UBND-HC

31/12/2020 

File excel số liệu 

12

Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2020

2020

 Biểu mẫu số 57 

2006/QĐ-UBND-HC

31/12/2020 

File excel số liệu 

13

Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2020

2020

Biểu mẫu số 58  

2006/QĐ-UBND-HC

31/12/2020 

File excel số liệu 

 

Văn bản mới

Văn bản mới

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Nút: dongthap.gov.vn:-1