Công khai số liệu quyết toán ngân sách

null Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh Đồng Tháp

Trang chủ Công khai số liệu quyết toán ngân sách

Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của tỉnh Đồng Tháp

TT

 Tên báo cáo

 Năm báo cáo

Biểu mẫu

 Số quyết định công bố

 Ngày công bố

 Đường dẫn toàn văn

1

Cân đối quyết toán ngân sách địa phương năm 2017

2017

Biểu mẫu số 62

1649/QĐ-UBND-HC

28/12/2018

1649/QĐ-UBND-HC
Báo cáo thuyết minh     
File excel số liệu

2

Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2017

2017

Biểu mẫu số 63

1649/QĐ-UBND-HC

28/12/2018

File excel số liệu 

3

Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện theo cơ cấu chi năm 2017

2017

Biểu mẫu số 64

1649/QĐ-UBND-HC

28/12/2018

File excel số liệu

4

Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực  năm 2017

2017

Biểu mẫu số 65

1649/QĐ-UBND-HC

28/12/2018

File excel số liệu 

5

Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2017

2017

Biểu mẫu số 66

1649/QĐ-UBND-HC

28/12/2018

 

6

Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện năm 2017

2017

Biểu mẫu số 67

1649/QĐ-UBND-HC

28/12/2018

 

7

Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2017

2017

Biểu mẫu số 68

1649/QĐ-UBND-HC

28/12/2018

 

Văn bản mới

Văn bản mới

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Nút: dongthap.gov.vn:-1