Công khai số liệu quyết toán ngân sách

null Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Đồng Tháp

Trang chủ Công khai số liệu quyết toán ngân sách

Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Đồng Tháp

TT

 Tên báo cáo

 Năm báo cáo

Biểu mẫu

 Số quyết định công bố

 Ngày công bố

 Đường dẫn toàn văn

I

Về việc phê chuẩn Tổng quyết toán Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2019

2019

Nghị Quyết

374/NQ-HĐND

08/12/2019

374/NQ-HĐND

1

Quyết toán cân đối ngân sách địa phương năm 2019

2019

Biểu mẫu số 48

374/NQ-HĐND

08/12/2019

File excel số liệu 

2

Quyết toán cân đối nguồn thu, chi ngân sách cấp tỉnh (huyện) và ngân sách huyện (xã) năm 2019

2019

Biểu mẫu số 49

374/NQ-HĐND

08/12/2019

File excel số liệu 

3

Quyết toán nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo lĩnh vực năm 2019

2019

Biểu mẫu số 50

374/NQ-HĐND

08/12/2019

File excel số liệu 

4

Quyết toán chi ngân sách địa phương theo lĩnh vực năm 2019

2019

Biểu mẫu số 51

374/NQ-HĐND

08/12/2019

File excel số liệu 

5

Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh (huyện, xã) theo lĩnh vực năm 2019

2019

Biểu mẫu số 52

374/NQ-HĐND

08/12/2019

File excel số liệu 

6

Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh (huyện) và chi ngân sách huyện (xã) theo cơ cấu chi năm 2019

2019

Biểu mẫu số 53

374/NQ-HĐND

08/12/2019

File excel số liệu 

7

Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh (huyện, xã) cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2019

2019

Biểu mẫu số 54

374/NQ-HĐND

08/12/2019

File excel số liệu 

8

Quyết toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh (huyện, xã) cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2019

2019

Biểu mẫu số 55

374/NQ-HĐND

08/12/2019

File excel số liệu 

9

quyết toán chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2019

2019

Biểu mẫu số 56

374/NQ-HĐND

08/12/2019

File excel số liệu 

10

Tổng hợp quyết toán chi thường xuyên  ngân sách cấp tỉnh của từng cơ quan, tổ chức theo nguồn vốn năm 2019

2019

Biểu mẫu số 57

374/NQ-HĐND

08/12/2019

File excel số liệu 

11

Quyết toán chi ngân sách địa phương từng huyện (xã) năm 2019

2019

Biểu mẫu số 58

374/NQ-HĐND

08/12/2019

File excel số liệu 

12

Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh (huyện) cho ngân sách từng huyện (xã) năm 2019

2019

Biểu mẫu số 59

374/NQ-HĐND

08/12/2019

File excel số liệu 

13

Quyết toán thu ngân sách huyện (xã) năm 2019

2019

Biểu mẫu số 60

374/NQ-HĐND

08/12/2019

File excel số liệu 

14

Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2019

2019

Biểu mẫu số 61

374/NQ-HĐND

08/12/2019

File excel số liệu 

I

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 tỉnh Đồng Tháp

2019

Quyết định

1890/QĐ-UBND-HC

15/12/2020

1890/QĐ-UBND-HC

1

Cân đối quyết toán ngân sách địa phương năm 2019

2019

Biểu mẫu số 62

1890/QĐ-UBND-HC

15/12/2020

File excel số liệu

2

Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2019

2019

Biểu mẫu số 63

1890/QĐ-UBND-HC

15/12/2020

File excel số liệu 

3

Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện theo cơ cấu chi năm 2019

2019

Biểu mẫu số 64

1890/QĐ-UBND-HC

15/12/2020

File excel số liệu

4

Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực  năm 2019

2019

Biểu mẫu số 65

1890/QĐ-UBND-HC

15/12/2020

File excel số liệu 

5

Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2019

2019

Biểu mẫu số 66

1890/QĐ-UBND-HC

15/12/2020

File excel số liệu

6

Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện năm 2019

2019

Biểu mẫu số 67

1890/QĐ-UBND-HC

15/12/2020

File excel số liệu 

7

Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2019

2019

Biểu mẫu số 68

1890/QĐ-UBND-HC

15/12/2020

File excel số liệu 

Văn bản mới

Văn bản mới

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Nút: dongthap.gov.vn:8080