Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách

null Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách năm 2020

Trang chủ Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách

Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách năm 2020

TT

 Tên báo cáo

 Năm báo cáo

Biểu mẫu

 Số quyết định công bố

 Ngày công bố

 Đường dẫn toàn văn

I

Công khai ước thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2020 của tỉnh Đồng Tháp

1

Cân đối ngân sách địa phương quý I năm 2020

2020

Biểu mẫu số 59

35/TB-UBND

24/4/2020

 Thông báo 35/TB-UBND (Bản PDF Bản Word

 Báo cáo thuyết minh

  
File excel số liệu 

2

Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý I năm 2020

2020

Biểu mẫu số 60

35/TB-UBND

24/4/2020

File excel số liệu

3

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý I năm 2020

2020

Biểu mẫu số 61

35/TB-UBND

24/4/2020

File excel số liệu 

II 

 Công khai ước thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2020 của tỉnh Đồng Tháp

1

Cân đối ngân sách địa phương 6 tháng năm 2020

2020

Biểu mẫu số 59

42/TB-UBND

14/7/2020

Thông báo 42/TB-UBND (Bản PDF Bản Word) Báo cáo thuyết minh 

File excel số liệu

2

Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2020

2020

Biểu mẫu số 60

42/TB-UBND

14/7/2020

File excel số liệu

3

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 6 tháng năm 2020

2020

Biểu mẫu số 61

42/TB-UBND

14/7/2020

File excel số liệu

III 

  Công khai ước thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng nam 2020 của tỉnh Đồng Tháp

1

Cân đối ngân sách địa phương 9 tháng năm 2020

2020

Biểu mẫu số 59

49/TB-UBND

14/10/2020

Thông báo 49/TB-UBND (Bản PDF Bản Word) Báo cáo thuyết minh 

File excel số liệu

2

Ướcc thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2020

2020

Biểu mẫu số 60

49/TB-UBND

14/10/2020

File excel số liệu

3

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 9 tháng năm 2020

2020

Biểu mẫu số 61

49/TB-UBND

14/10/2020

File excel số liệu

 IV

  Công khai ước thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Đồng Tháp

1

Cân đối ngân sách địa phương năm 2020

2020

Biểu mẫu số 59

05/TB-UBND

18/01/2021

Thông báo 05/TB-UBND

74/STC-QLNS

File excel số liệu

2

Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2020

2020

Biểu mẫu số 60

05/TB-UBND

18/01/2021

File excel số liệu

3

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2020

2020

Biểu mẫu số 61

05/TB-UBND

18/01/2021

File excel số liệu

Văn bản mới

Văn bản mới

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Nút: dongthap.gov.vn:-1