Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách

null Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách năm 2021

Trang chủ Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách

Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách năm 2021

TT

 Tên báo cáo

 Năm báo cáo

Biểu mẫu

 Số quyết định công bố

 Ngày công bố

 Đường dẫn toàn văn

I

Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 3 thángđầu  năm 2021 của tỉnh Đồng Tháp

1

Cân đối ngân sách địa phương quý I năm 2021

2021

Biểu mẫu số 59

782/STC-QLNS

08/4/2021

 Công văn 782/STC-QLNS  (Bản PDF 

Bản Word

  File excel số liệu 

2

Thực hiện thu ngân sách nhà nước quý I năm 2021

2021

Biểu mẫu số 60

782/STC-QLNS

08/4/2021

File excel số liệu

3

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý I năm 2021

2021

Biểu mẫu số 61

782/STC-QLNS

08/4/2021

File excel số liệu 

II

Công khai số liệu ước thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2021 của tỉnh Đồng Tháp

1

Cân đối ngân sách địa phương 6 tháng năm 2021

2021

Biểu mẫu số 59

1693/STC-QLNS

07/7/2021

Công văn 1693/STC-QLNS (Bản PDF

 Bản Word) 

Báo cáo thuyết minh 

File excel số liệu

2

Thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2021

2021

Biểu mẫu số 60

1693/STC-QLNS

07/7/2021

File excel số liệu

3

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 6 tháng năm 2021

2021

Biểu mẫu số 61

1693/STC-QLNS

07/7/2021

File excel số liệu

III

Công khai số liệu ước thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2021 của tỉnh Đồng Tháp

1

Cân đối ngân sách địa phương 9 tháng năm 2021

2021

Biểu mẫu số 59

2685/STC-QLNS

11/10/2021

Công văn 1693/STC-QLNS (Bản PDF

 Bản Word) 

Báo cáo thuyết minh 

File excel số liệu

2

Thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2021

2021

Biểu mẫu số 60

2685/STC-QLNS

11/10/2021

File excel số liệu

3

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 9 tháng năm 2021

2021

Biểu mẫu số 61

2685/STC-QLNS

11/10/2021

File excel số liệu

IV

  Công khai ước thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Đồng Tháp

1

Cân đối ngân sách địa phương năm 2021

2021

Biểu mẫu số 59

57/QĐ-STC

09/5/2022

Quyết định 57/QĐ-STC (Bản PDF

 , Bản Word) 

Báo cáo thuyết minh 

File excel số liệu

2

Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2021

2021

Biểu mẫu số 60

57/QĐ-STC

09/5/2022

File excel số liệu

3

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2021

2021

Biểu mẫu số 61

57/QĐ-STC

09/5/2022

File excel số liệu

Văn bản mới

Văn bản mới

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Nút: dongthap.gov.vn:-1