Xuất bản thông tin

null Giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 3 năm 2020

Trang chủ Thông tin giá tháng

Giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 3 năm 2020

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 năm 2020 giảm 0,42% so với tháng trước;
tăng 6,28% so với bình quân cùng kỳ năm trước và tăng 0,67% so với tháng 12
năm trước.

Xem và tải về

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới
Nút: dongthap.gov.vn:-1