VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2354/STC-QLG&CS 30/09/2020 V/v xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng năm 2021
2 2353/STC-QLG.CS 30/09/2020 V/v thanh lý xe ô tô của Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Đồng Tháp.
3 2352/STC-HCSN 30/09/2020 V/v kinh phí tổ chức tuần hàng cá tra và đặc sản Đồng Tháp tại Hà Nội.
4 2352/STC-HCSN 30/09/2020 V/v kinh phí tổ chức tuần hàng cá tra và đặc sản Đồng Tháp tại Hà Nội.
5 2350/STC-QLG.CS 30/09/2020 V/v tham mưu phương án xử lý tài sản dự án của Ban quản lý tiểu dự án thủy lợi ADB
6 2349 /STC-QLG.CS 30/09/2020 V/v góp ý dự thảo Nghị định Chính phủ
7 2348 /STC-QLG.CS 30/09/2020 V/v quy định về tổ chức quản lý và khai thác các bến khách ngang sông
8 2347/STC-VP 30/09/2020 V/v thay đổi thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Đồng Tháp
9 2347/STC-VP 30/09/2020 V/v thay đổi thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Đồng Tháp
10 51/TB-HĐTĐGĐ 29/09/2020 Thông báo kết quả thẩm định phương án giá đất của hội đồng thẩm định giá đất
11 320/STC-HCSN 29/09/2020 Thông báo thẩm tra phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020
12 2346 /STC-HCSN 29/09/2020 V/v chi phí hoạt động của Hội đồng nghệ thuật điêu khắc đối với công trình tượng đài Anh hùng Nguyễn Văn Bảy
13 2346 /STC-HCSN 29/09/2020 V/v chi phí hoạt động của Hội đồng nghệ thuật điêu khắc đối với công trình tượng đài Anh hùng Nguyễn Văn Bảy
14 2345 /STC-HCSN 29/09/2020 V/v đầu tư lắp đặt thiết bị phục vụ hội nghị trực tuyến và nâng cấp hệ thống mạng internet của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
15 2345 /STC-HCSN 29/09/2020 V/v đầu tư lắp đặt thiết bị phục vụ hội nghị trực tuyến và nâng cấp hệ thống mạng internet của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
16 2344/STC-QLNS 29/09/2020 V/v đề nghị phê duyệt danh sách đối tượng tinh giản biên chế và dự toán kinh phí thực hiện theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ, đợt 4 năm 2020 (lần 1) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
17 2343 /STC-HCSN 29/09/2020 V/v điều chỉnh nội dung chi kinh phí không tự chủ năm 2020 của Vườn Quốc gia Tràm Chim
18 2342/STC-QLG.CS 29/09/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm xe mô tô cho Thanh tra Sở Giao thông vận tải
19 2341/STC-QLG.CS 29/09/2020 V/v điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Sở Y tế
20 2340/STC-THTK 29/09/2020 V/v báo cáo khai thác, sử dụng Nền tảng trao đổi định danh điện tử của Cổng Dịch vụ công quốc gia