VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1299/STC-VP 08/06/2020 V/v xin vắng bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, quản lý
2 1298/STC-QLNS 08/06/2020 V/v ý kiến về kinh phí thực hiện kéo dài hợp đồng giáo viên năm học 2019-2020 (Từ tháng 6 đến tháng 7/2020).
3 1297/STC-QLG.CS 08/06/2020 V/v quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
4 1296 /STC-QLG.CS 08/06/2020 V/v tiếp tục quản lý, sử dụng xe ô tô của Trường trung cấp nghề Hồng Ngự
5 1295/STC-QLNS 08/06/2020 V/v cung cấp số liệu cho Đoàn thanh tra năm 2020.
6 1294 /STC-QLG.CS 08/06/2020 V/v điều chuyển xe ô tô của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp sang Văn phòng HĐND và UBND huyện Cao Lãnh quản lý, sử dụng
7 1293/STC-QLG.CS 08/06/2020 V/v thanh lý xe ô tô của Văn phòng HĐND và UBND huyện Cao Lãnh.
8 1292/STC-QLG&CS 08/06/2020 V/v hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Thanh Bình
9 1291/STC-QLG&CS 08/06/2020 V/v tăng hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở tính tiền thuê đất đối với Công ty Cổ phần Hoàn Mỹ
10 1290/STC-THTK 08/06/2020 V/v đăng ký danh sách tập huấn Quản trị Trang thông tin điện tử trên công nghệ Liferay
11 92/BC-STC 05/06/2020 Báo cáo công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng quý II và 06 tháng đầu năm 2020
12 91/BC-STC 05/06/2020 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2020
13 82 /QĐ-STC 05/06/2020 Quyết định Về việc thay đổi Ban Chỉ đạo thực hiện xây dựng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của Sở Tài chính
14 1288 /STC-TCĐT 05/06/2020 V/v phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020 và quyết toán kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2019 của tỉnh Đồng Tháp
15 1287 /STC-QLNS 05/06/2020 V/v bổ sung kinh phí trích 3% trên số thu từ nền nhà trả chậm đã nộp về ngân sách tỉnh.
16 1286 /STC- TCĐT 05/06/2020 V/v phân khai chi tiết danh mục công trình hoàn thành đã phê duyệt quyết toán còn công nợ (đợt 3)
17 1284/STC-VP 05/06/2020 V/v ý kiến đề nghị khen thưởng và dự thảo sửa đổi Quy định khen thưởng Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” tỉnh Đồng Tháp
18 1283/STC-VP 05/06/2020 V/v xây dựng kế hoạch biên chế công chức năm 2021
19 1282/STC-VP 05/06/2020 V/v góp ý dự thảo sửa đổi Quy định xét công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
20 1281 /STC-VP 05/06/2020 V/v cử công chức tham gia học tập kinh nghiệm CCHC năm 2020