VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1104 /STC-TCĐT 18/05/2020 V/v thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải rắn y tế cải thiện môi trường Bệnh viện Quân dân y tỉnh Đồng Tháp
2 1103 /STC-HCSN 18/05/2020 V/v góp ý dự thảo báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Kế hoạch 89/KH-UBND ngày 28/3/2018 và mục tiêu giai đoạn 2021-2025
3 1102/STC-HCSN 18/05/2020 V/v mức thu học phí đào tạo nghiệp vụ về bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
4 1100 /STC-TCĐT 18/05/2020 V/v sự cần thiết, nguồn kinh phí sửa chữa Trụ sở làm việc của khối Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các hội cấp Tỉnh
5 1101 /STC- HCSN 15/05/2020 V/v chủ trương cải tạo khu vệ sinh tại trụ sở làm việc của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
6 1099/STC-TCĐT 15/05/2020 V/v góp ý kiến hồ sơ đề nghị công nhận thị xã Hồng Ngự và thành phố Cao Lãnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019
7 1097 /STC-QLG.CS 15/05/2020 V/v thực hiện Thông tư số 29/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính
8 1096 /STC-QLG.CS 15/05/2020 V/v ý kiến dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh
9 1095 /STC-TCDN 15/05/2020 V/v vướng mắc trong việc truy thu thuế C/O của Công ty TNHH MTV Thương mại dầu khí Đồng Tháp
10 1094 /STC-TCDN 15/05/2020 V/v báo cáo kết quả giám sát tài chính năm 2019 của DNNN và DN có vốn nhà nước
11 1093/STC-QLNS 15/05/2020 V/v quy định mức hỗ trợ thù lao cho Hội có tính chất đặc thù
12 1091/STC-QLG.CS 15/05/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu đấu thầu dịch vụ bảo vệ đơn vị năm 2020 của Bệnh viện đa khoa khu vực Hồng Ngự
13 1090 /STC-QLG.CS 15/05/2020 V/v thực hiện Thông tư của Bộ Tài chính
14 76/BC-STC 14/05/2020 Báo cáo Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2030
15 49 /STC-QLG&CS 14/05/2020 V/v mời họp
16 48 /STC-QLG&CS 14/05/2020 V/v mời họp
17 1088/STC-QLG&CS 14/05/2020 V/v ý kiến điều chỉnh dự án đầu tư Trung tâm công nghiệp chế biến nông sản của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương
18 1087 /STC-QLG.CS 14/05/2020 V/v nhắc lập Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết
19 1086/STC-QLG.CS 14/05/2020 V/v thực hiện phương án sắp xếp xe ô tô của các đơn vị thuộc Tỉnh ủy
20 1085 /STC-QLG.CS 14/05/2020 V/v tự kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng tài sản công