VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 397 /STC-HCSN 02/03/2020 V/v nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ thuốc tiêu độc sát trùng cho tỉnh Prey Veng - Campuchia
2 284/KH-STC 18/02/2020 Kế hoạch hực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020
3 163/KH-STC 21/01/2020 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2020
4 134/KH-STC 17/01/2020 Kế hoạch Chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Sở Tài chính năm 2020
5 25/QĐ-STC 15/01/2020 V/v ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của cơn quan Sở Tài chính
6 92/KH-STC 14/01/2020 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020
7 06/QĐ-STC 07/01/2020 Về việc giao biên chế công chức hành chính năm 2020
8 03/STC-QLNS 03/01/2020 V/v báo cáo thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2018
9 203/QĐ-STC 25/12/2019 V/v ban hành Chương trình công tác năm 2019 của Sở Tài chính
10 2562/KH-STC 20/12/2019 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 và năm 2020
11 209/BC-STC 20/11/2019 Báo cáo tình hình và Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ năm 2019 của Sở Tài chính
12 2495/KH-STC 08/11/2019 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 -2021
13 193 /BC-STC 08/11/2019 Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
14 192/BC-STC 08/11/2019 Báo cáo Công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng quý IV và năm 2019
15 230/QĐ-STC 05/11/2019 Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2020
16 184/QĐ-STC 04/10/2019 Về việc tiếp nhận và phân công
17 182/QĐ-STC 30/09/2019 Về việc tiếp nhận và phân công
18 145/BC-STC 06/09/2019 Báo cáo Công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng quý III và 09 tháng đầu năm 2019
19 1727/KH-STC 09/08/2019 Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
20 158/TTDVTC 30/07/2019 V/v công khai thỏa thuận khung gói thầu số 1: Mua sắm máy tính để bàn, máy tính xách tay