VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 151/QĐ-STC 30/07/2019 V/v điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Lãnh đạo cấp phòng và tương đương, giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026 (Điều chỉnh bổ sung năm 2019)
2 151/QĐ-STC 30/07/2019 V/v điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Lãnh đạo cấp phòng và tương đương, giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026 (Điều chỉnh bổ sung năm 2019)
3 156/QĐ-TTDVTC 25/07/2019 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: Mua sắm máy tính để bàn, máy tính xách tay
4 42/TB-HCSN 22/07/2019 Thông báo thẩm định quyết toán ngân sách năm 2018
5 120/QĐ-STC 17/06/2019 Về việc bố trí công chức
6 79/BC-STC 07/06/2019 Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2019
7 78/BC-STC 07/06/2019 Báo cáo Công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng quý II và 06 tháng đầu năm 2019
8 104/TTDVTC 31/05/2019 V/v công khai thỏa thuận khung gói thầu số 2: mua sắm máy chiếu, máy in, máy photocopy, máy fax
9 98/QĐ-TTDVTC 23/05/2019 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2: mua sắm máy chiếu, máy in, máy photocopy, máy fax
10 545/KH-STC 15/03/2019 Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
11 543/TTr-STC 15/03/2019 V/v quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Sở giai đoạn 2016-2021 và 2021-2026 của năm 2019
12 28/BC-STC 08/03/2019 Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng quý 1 năm 2019
13 51/TTDVTC 05/03/2019 V/v công khai nhu cầu mua sắm tập trung năm 2019
14 27/BC-STC 05/03/2019 Báo cáo Công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng quý I năm 2019
15 444/KH-STC 28/02/2019 Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Sở Tài chính năm 2019
16 432/STC-QLG.CS 28/02/2019 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung thiết bị văn phòng cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tinh năm 2019
17 250/KH-STC 28/01/2019 Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
18 13/QĐ-STC 11/01/2019 Về việc giao biên chế công chức hành chính năm 2019
19 63/STC-TTr 07/01/2019 V/v xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019
20 12/QĐ-STC 05/01/2019 V/v ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của cơ quan Sở Tài chính