Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
1 05/KH-HĐND Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh 12/01/2022 Kế hoạch tổ chức tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh năm 2022
2 27/QĐ-UBND-HC Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 11/01/2022 Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất do Sở Tài chính quản lý
3 61/VPUBND-TCD-NC Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 10/01/2022 V/v lấy ý kiến đối với dự thảo kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp
4 23/UBND-THVX Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 10/01/2022 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
5 23/QĐ-UBND-HC Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 10/01/2022 V/v Quyết định phê duyệt và công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác dân vận chính quyền của các sở, ngành Tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2021
6 21/UBND-THVX Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 10/01/2022 V/v triển khai thực hiện Bản cam kết hành động năm 2022
7 07/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 10/01/2022 Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022
8 04/TB-UBND UBND thành phố Cao Lãnh 10/01/2022 Về việc cắt giao thông tạm thời để tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022
9 01a/TB-TTCNTT&TT Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Đồng Tháp 10/01/2022 Về việc thay đổi địa điểm trụ sở làm việc
10 69/VPUBND-KT Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 07/01/2022 V/v triển khai Thông tư số 110/2021/TT-BTC
11 09/TB-VPUBND Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 07/01/2022 V/v Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
12 01/CT-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 07/01/2022 Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
13 08/QĐ-UBND-HC Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 06/01/2022 V/v Quyết định ban hành Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Tỉnh năm 2022
14 02/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 06/01/2022 Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước tỉnh Đồng Tháp năm 2022
15 17/VPUBND-TCD-NC Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 05/01/2022 V/v triển khai Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ
16 08/VPUBND-TCD-NC Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 05/01/2022 V/v triển khai, tham mưu thực hiện Nghị định Sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
17 07/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Đồng Tháp 05/01/2022 Về việc thông báo tài khoản và cập nhật TTHC trên Hệ thống Cổng dịch vụ công và Một cửa điện tử
18 04/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Đồng Tháp 05/01/2022 Về việc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên mạng
19 01/VPUBND-HCQT Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 05/01/2022 V/v kết quả thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân Tỉnh giao tháng 12 năm 2021
20 35-KH/BTCTU Ban Tổ chức 04/01/2022 Kế hoạch, thăm chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022