Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
1 3065/SNV-TCCC Sở Nội vụ - tỉnh Đồng Tháp 14/12/2021 V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn một số điểm thực hiện quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
2 1977/VPUBND-THVX Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 13/12/2021 V/v triển khai Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07/12/2021 của chính phủ
3 1707/VPUBND-TCD-NC Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 13/12/2021 V/v thực hiện Nghị quyết phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 11/2021
4 1706/VPUBND-TCD-NC Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 13/12/2021 V/v thực hiện Nghị định số 110/2021/NĐ-CP Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ
5 1445/ĐHĐT - HCTH Trường ĐH Đồng Tháp 13/12/2021 V/v Giới thiệu chữ ký của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025
6 731/UBND-THVX Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 11/12/2021 V/v chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật
7 467a/TB-VPUBND Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 11/12/2021 Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Tỉnh Đoàn Tấn Bửu tại buổi họp giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngày 10/12/2021
8 86/TB-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 10/12/2021 V/v phân công trực chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 (từ ngày 11/12/2021 đến ngày 31/12/2021)
9 728/UBND-THVX Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 10/12/2021 V/v thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
10 1695/VPUBND-TCD-NC Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 10/12/2021 V/v triển khai Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ
11 1694/VPUBND-TCD-NC Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 10/12/2021 V/v triển khai Nghị định số 106/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ
12 1155/UBND-KT Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 10/12/2021 V/v danh sách người sử dụng được phân công truy cập vào phần mềm ứng dụng chia sẻ thông tin báo cáo về cam kết chi NSNN
13 3175/VPUBND-KT Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 09/12/2021 V/v triển khai Thông tư số 105/2021/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính
14 1862/QĐ-UBND-HC Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 08/12/2021 V/v Quyết định phê duyệt và công bố kết quả thực hiện dân chủ trong hoạt động của các sở, ngành Tỉnh năm 2021
15 1861/QĐ-UBND-HC Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 08/12/2021 Về việc công nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn “ An toàn về an ninh, trật tự ” năm 2021
16 1860/QĐ-UBND-HC Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 07/12/2021 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
17 1859/QĐ-UBND-HC Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 07/12/2021 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
18 838/SNGV-VP Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Tháp 03/12/2021 V/v đề nghị báo cáo tổng kết công tác TĐKT năm 2021
19 300/TB-UBND UBND thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp 03/12/2021 Về việc ghi nhận kết quả cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa năm 2021
20 1431/VPUBND-ĐTXD Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 03/12/2021 V/v Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19