Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
1 1401/QĐ-UBND-HC UBND tỉnh Đồng Tháp 14/09/2021 Quyết định về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn Tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19
2 130/VPUBND-HCQT UBND tỉnh Đồng Tháp 14/09/2021 V/v thể thức và hướng dẫn quy trình ban hành văn bản ký theo hình thức thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND Tỉnh
3 942/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyên thông 13/09/2021 Về việc rà soát lỗ hổng bảo mật CVE-2021-40444 trong Microsoft
4 486/UBND-THVX UBND tỉnh Đồng Tháp 10/09/2021 V/v chấn chỉnh việc nắm thông tin, quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19
5 1366/QĐ-UBND-HC UBND tỉnh Đồng Tháp 10/09/2021 Về việc giao các Uỷ viên Uỷ ban nhân dân Tỉnh ký thừa uỷ quyền văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh
6 481/UBND-THVX UBND tỉnh Đồng Tháp 08/09/2021 V/v cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú cho đối tượng F1 và trẻ em
7 1340/QĐ-UBND-HC UBND tỉnh Đồng Tháp 08/09/2021 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
8 1333/QĐ-UBND-HC UBND tỉnh Đồng Tháp 07/09/2021 V/v Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2021
9 462/UBND-TCD-NC UBND tỉnh Đồng Tháp 06/09/2021 V/v điều chỉnh, bổ sung Công văn số 460/UBND-TCD-NC ngày 05 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh
10 46/UBND-KSTTHC UBND tỉnh Đồng Tháp 06/09/2021 V/v triển khai hệ thống tiếp nhận xử lý PAKN trên Cổng dịch vụ công quốc gia
11 1051/UBND-HC UBND huyện Tân Hồng 06/09/2021 V/v không thực hiện Hội thao ngành Tài chính - Kế hoạch tỉnh Đồng Tháp lần thứ XIII năm 2021 tại huyện Tân Hồng
12 60/TB-UBND TRUNG TÂM CHỈ HUY 05/09/2021 V/v phân công trực chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 (từ ngày 06/9/2021 đến ngày 15/9/2021)
13 460/UBND-TCD-NC UBND tỉnh Đồng Tháp 05/09/2021 V/v quản lý việc đi lại, làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tình hình dịch COVID-19
14 343/UBND-ĐTXD UBND tỉnh Đồng Tháp 05/09/2021 V/v quy định việc di chuyển các phương tiện vận tải hàng hóa trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
15 265/KH-UBND UBND tỉnh Đồng Tháp 05/09/2021 Kế hoạch về việc thực hiện quyết liệt và hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh
16 166/KH-TKTGS TỔ KIỂM TRA, GIÁM SÁT 05/09/2021 KẾ HOẠCH Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg tại các Sở, ban, ngành Tỉnh và huyện, thành phố
17 1294/CAT-PCSGT Công an tỉnh Đồng Tháp 05/09/2021 V/v tiếp nhận và cấp giấy đi đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Tỉnh
18 1308/QĐ-UBND-HC UBND tỉnh Đồng Tháp 04/09/2021 Quyết định về việc tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn Tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch COVID-19
19 84/UBND-HCQT UBND tỉnh Đồng Tháp 02/09/2021 V/v chấn chỉnh nội dung tham mưu giải quyết công việc
20 458/UBND-THVX UBND tỉnh Đồng Tháp 01/09/2021 V/v thực hiện Công điện số 1108/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ