Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
1 101/BC-STTTT Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Đồng Tháp 05/05/2022 Tình hình thực hiện Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Đồng Tháp Quý I năm 2022
2 949/BC-SNV Sở Nội vụ - tỉnh Đồng Tháp 29/04/2022 Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền gương điển hình tiên tiến tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2016 - 2021
3 90/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 29/04/2022 V/v Kết quả thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư,V/v Kết quả thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn Tỉnh tháng 4/2022
4 34/QĐ-STP Sở Tư pháp - tỉnh Đồng Tháp 29/04/2022 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Tháp
5 33/QĐ-STP Sở Tư pháp - tỉnh Đồng Tháp 29/04/2022 Quyết định thành lập Ban Biên tập, Tổ Thư ký Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Tháp
6 170/UBND-THVX Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 29/04/2022 V/v nhân rộng các mô hình mới, cách làm hiệu quả trong thực hiện công tác dân vận
7 156/UBND-TCD-NC Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 29/04/2022 V/v phối hợp thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm,V/v phối hợp thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT nhân các sự kiện lớn của đất nước trên địa bàn Tỉnh
8 180/BC-VPUB Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 27/04/2022 V/v Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Tỉnh và một số hoạt động về tình hình kinh tế - xã hội trong tuần
9 1187/VPUBND-KT Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 27/04/2022 V/v triển khai Thông tư số 19/2022/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính
10 118/KH-HLHVHNT-SVHTT&DL Sở Văn hóa Thê thao và Du lịch 27/04/2022 Kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh đẹp "Đồng Tháp quê ta"
11 01/2022/QĐ-UBND UBND huyện Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp 27/04/2022 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnBan hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Hồng Ngự.
12 901/BC-HĐTĐKT Sở Nội vụ - tỉnh Đồng Tháp 26/04/2022 Báo cáo kết quả tổ chức giới thiệu, giao lưu với gương điển hình tiên tiến Quý I năm 2022
13 896/SNV-CCCQ Sở Nội vụ - tỉnh Đồng Tháp 26/04/2022 Công văn đề nghị triển khai thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/BCĐ của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Tỉnh
14 18/TB-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 26/04/2022 V/v Thông báo viếng Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2022)
15 160/UBND-THVX Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 26/04/2022 Về việc khẩn trương cài đặt phần mềm phòng, chống mã độc tập trung
16 148/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 26/04/2022 Kế hoạch tổ chức Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I
17 79/QĐUBND-TL Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 25/04/2022 V/v Thành lập Tổ Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
18 78/QĐUBND-TL Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 25/04/2022 V/v thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2030
19 680/VPUBND-THVX Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 25/04/2022 V/v triển khai thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
20 162/TB-VPUBND Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 25/04/2022 V/v Ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang (Trưởng đoàn công tác số 02) làm việc với lãnh đạo huyện Châu Thành