Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
1 37/2022/TT-BTC Bộ Tài chính 22/06/2022 Thông tư 37/2022/TT-BTC ngày 22/6/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 3 và Mẫu số 01 kèm theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia
2 35/2022/TT-BTC Bộ Tài chính 16/06/2022 Thông tư 35/2022/TT-BTC ngày 16/6/2022 của Bộ Tài chính Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là tài sản cố định
3 33/2022/TT-BTC Bộ Tài chính 09/06/2022 Thông tư 33/2022/TT-BTC ngày 09/6/2022 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10 tháng 5 năm 2019 của bộ trưởng bộ tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước
4 32/2022/TT-BTC Bộ Tài chính 09/06/2022 Thông tư 32/2022/TT-BTC ngày 09/6/2022 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 273/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của bộ trưởng bộ tài chính quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông
5 30/2022/TT-BTC Bộ Tài chính 03/06/2022 Thông tư 30/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030
6 29/2022/TT-BTC Bộ Tài chính 03/06/2022 Thông tư 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ
7 27/2022/TT-BTC Bộ Tài chính 11/05/2022 Thông tư 27/2022/TT-BTC ngày 11/5/2022 của Bộ Tài chính bãi bỏ Quyết định số 59/2007/QĐ-BTC ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã
8 25/2022/TT-BTC Bộ Tài chính 28/04/2022 Thông tư 25/2022/TT-BTC ngày 18/4/2022 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán
9 24/2022/TT-BTC Bộ Tài chính 07/04/2022 Thông tư 24/2022/TT-BTC ngày 07/4/2022 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2019 của bộ trưởng bộ tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp
10 06/2022/NQ-HĐND Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp 24/03/2022 Nghị quyết quy định nội dung, mức chi đối với các kỳ thi giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp