Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
1 11/2019/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư 16/12/2019 Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả
2 85/2019/TT-BTC Bộ Tài chính 29/11/2019 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của Bộ Tài chính
3 69/2019/NĐ-CP Chính phủ 15/08/2019 Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao
4 67/2018/TT-BTC Bộ Tài chính 06/08/2018 Hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công
5 85/2017/TT-BTC Bộ Tài chính 15/08/2017 Quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm
6 61/2017/TT-BTC Bộ Tài chính 15/06/2017 Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ
7 31/2017/NĐ-CP Chính phủ 23/03/2017 Ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm
8 343/2016/TT-BTC Bộ Tài chính 30/12/2016 Hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách
9 01/2016/TT-BNV Bộ Nội vụ 13/01/2016 Thông tư 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội Vụ hướng dẫn một số nội dung của nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
10 04/2015/NĐ-CP Chính phủ 09/01/2015 Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập