Xuất bản thông tin

null Sở tài chính tổ chức tập huấn phần mềm cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn Tỉnh

Bản tin cải cách hành chính Bản tin cải cách hành chính

Sở tài chính tổ chức tập huấn phần mềm cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn Tỉnh

Nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt chủ trương xây dựngsở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Trên cơ sở chấp thuận của Ủy ban nhân dân Tỉnh, ngày 03 tháng 3 năm 2022, Sở Tài chính đã tổ chức tập huấn phần mềm cơ sở dữ liệu về giá cho các Sở, ngành Tỉnh; Phòng Tài chính-Kế hoạch và Phòng Tài nguyên Môi trường Huyện, Thành phố.

Ảnh minh họa

Như vậy, có thể thấy việc xây dựng Cơ sở dữ liệu về giá tại tỉnh Đồng Tháp đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước về giá theo quy định của Luật giá, Nghị định 177/2013/NĐ-CP, Nghị định 149/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 142/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về quản lý giá. Hệ thống cơ sở dữ liệu sau khi xây dựng sẽ giúp ngành chuyên môn tại địa phương giám sát có hiệu quả pháp luật về giá, theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường trong nước và quốc tế, hỗ trợ công tác phân tích tính chỉ số giá tiêu dùng để kịp thời đề xuất Lãnh đạo các cấp về giải pháp bình ổn giá, kiểm soát lạm phát theo quy định của pháp luật, góp phần đạt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó, việc xây dựng và triển khai thực hiện Phần mềm cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp còn góp phần quan trọng trong công tác cải cách hành chính như: công tác quản lý, chỉnh lý và khai thác tài liệu được thực hiện theo quy trình nhờ ứng dụng công nghệ thông tin, giảm bớt thủ tục, thời gian và tiết kiệm được nhân lực; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi khi tra cứu, tìm hiểu thông tin, phục vụ tốt công tác tổng hợp báo cáo của ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh./. 

Kim Dung

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới
Nút: dongthap.gov.vn:-1