Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp chỉ đạo triển khai thực hiện mô hình mới trong cải cách hành chính

Bản tin cải cách hành chính Bản tin cải cách hành chính

Đồng Tháp chỉ đạo triển khai thực hiện mô hình mới trong cải cách hành chính

Ngày 27 tháng 8 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1326/QĐ-UBND-HC về quy trình thực hiện mô hình kết hợp dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích. Ngày 01 tháng 10 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh  ban hành Quyết định số 1516/QĐ-UBND-HC Quy trình thực hiện Mô hình Công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính.

Để triển khai thực hiện hiệu quả các Mô hình này, ngày 12 tháng 10 năm 2020 Chủ tịch UBND Tỉnh đã ban hành Công văn số 47/UBND-KSTTHC chỉ đạo các Sở, ban, ngành Tỉnh  đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

Theo đó, Chủ tịch UBND Tỉnh yêu cầu Văn phòng UBND Tỉnh (Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công làm đầu mối) chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành Tỉnh và Bưu điện Tỉnh. UBND cấp huyện chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện (Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện làm đầu mối) chủ trì, phối hợp với các Phòng, đơn vị chuyên môn, UBND cấp xã và Bưu điện cấp huyện triển khai, quán triệt đến Công chức, Viên chức Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả và Nhân viên Bưu điện nắm vững nội dung quy trình của các Mô hình, thông tin, phối hợp chặt chẽ để việc thực hiện các Mô hình được thông suốt, hiệu quả, hướng dẫn, hỗ trợ Nhân viên Bưu điện tiếp nhận hồ sơ giấy TTHC, các tài liệu liên quan, thu các khoản phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

Bên cạnh đó, phải thường xuyên cập nhật, thông báo, hướng dẫn kịp thời đến Bưu điện cùng cấp những thay đổi của các TTHC và tạo điều kiện thuận lợi để người dân, tổ chức thực hiện TTHC theo các Mô hình, đảm bảo TTHC được giải quyết theo đúng quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm đảm bảo hạ tầng kỹ thuật và việc vận hành Cổng Dịch vụ công Tỉnh thông suốt, đáp ứng tốt nhất yêu cầu thực hiện các dịch vụ công trực tuyến theo quy trình, trong đó, phải xây dựng đầy đủ, hoàn thiện các biểu mẫu điện tử (E-form) cho Mô hình Công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến, tích hợp đăng ký dịch vụ bưu chính công ích tại từng dịch vụ công trực tuyến cho Mô hình kết hợp dịch vụ công trực tuyến với dịch vụ bưu chính công ích và các nội dung khác có liên quan, đồng thời, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan các thao tác kỹ thuật sử dụng Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của Tỉnh để vận hành quy trình của các Mô hình.

Chủ tịch UBND Tỉnh yêu cầu UBND cấp huyện chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp huyện, Trạm Truyền thanh cấp xã đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về nội dung, mục đích, ý nghĩa của các Mô hình để người dân, tổ chức biết, thực hiện khi có yêu cầu và giao UBND xã, phường, thị trấn có hình thức thông tin, tuyên truyền thích hợp tại khóm, ấp; lồng ghép qua các buổi họp dân định kỳ để người dân thấy được sự thuận tiện, dễ dàng, tiết kiệm chi phí đi lại khi thực hiện TTHC theo các Mô hình.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND Tỉnh giao Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công xây dựng video clip, mẫu tờ rơi hướng dẫn trình tự, cách thức thực hiện quy trình của các Mô hình; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thông tin, tuyên truyền đến người dân biết, đăng ký thực hiện; đồng thời, đề nghị Bưu điện Tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc triển khai và có phương án nhân sự đủ về số lượng, chất lượng để tham gia thực hiện Mô hình.

Qua quy trình thực hiện Mô hình Kết hợp dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích. Mô hình công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính, giúp cho tổ chức, cá nhân tiết kiệm được chi phí, tạo được sự gắn kết giữa người dân với cơ quan công quyền, nâng cao trình độ nhận thức trong giải quyết công việc đối với công chức, viên chức và giúp nhân viên Bưu điện nắm vững nội dung quy trình của mô hình được thông suốt, hiệu quả về TTHC thuộc lĩnh vực của các ngành./.

Quyết định số 1326/QĐ-UBND-HC

Quyết định số 1516/QĐ-UBND-HC

Công văn số 47/UBND-KSTTHC

                                                                                                                               Kim Dung

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới