Xuất bản thông tin

null Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Bản tin cải cách hành chính Bản tin cải cách hành chính

Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

 Năm 2020, công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh Đồng Tháp tiếp tục đạt nhiều kết quả tốt. Trong đó, thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, UBND tỉnh đã quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Vườn Quốc gia Tràm Chim và thống nhất sáp nhập Phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở Thông tin và Truyền thông vào Văn phòng thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.


Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm đào tạo đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới

UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, cơ quan ngang sở, UBND huyện, thành phố sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; rà soát vị trí việc làm, xác định số lượng biên chế phù hợp với nội dung phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực và bảo đảm tinh giản biên chế theo quy định. Trong năm 2020, tỉnh Đồng Tháp thực hiện tinh giản biên chế 565 người (475 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi và 90 người hưởng chính sách thôi việc ngay). Mới đây, UBND tỉnh trình và Hội đồng nhân dân tỉnh đã phê duyệt giao biên chế công chức năm 2021 là 2.350; tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các Hội có tính chất đặc thù và hợp đồng lao động là trên 30.200 người.

            Năm 2020, để tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020. Trong đó, phối hợp với Trường Chính trị tỉnh và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khác, tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên, chuyên viên chính; theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; bồi dưỡng cho cán bộ, công chức cấp xã theo Quyết định số 1956 và Quyết định số 1600 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Nội vụ tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức công tác CCHC năm 2020 với các đối tượng: Chánh Văn phòng hoặc Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính; công chức phụ trách công tác CCHC các sở, ngành tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND; lãnh đạo Phòng Nội vụ; công chức phụ trách công tác CCHC các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, thực hiện công tác hiện đại hóa nền hành chính, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, địa phương chính thức vận hành phần mềm quản lý văn bản và điều hành mới. Từ đầu tháng 4/2020, các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện nghiêm việc gửi, nhận văn bản điện tử không kèm văn bản giấy giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông nâng cấp Cổng dịch vụ công của tỉnh, bảo đảm kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin với Cổng dịch vụ công quốc gia; chỉ đạo các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, trong đó tập trung tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, đơn giản hóa các thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 để tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng cắt giảm mạnh chi phí, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và bảo đảm tích hợp, cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2020; đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích đối với các cá nhân, tổ chức khi có nhu cầu thực hiện giải quyết thủ tục hành chính.

Ngoài ra, từ đầu năm, UBND tỉnh đã vận hành Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp. Đến nay, Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp đã tiếp nhận và xử lý hàng ngàn phản ánh, kiến nghị. Các yêu cầu đều được Điện thoại viên tiếp nhận và lập phiếu xử lý kịp thời mang lại sự hài lòng cho các cá nhân, tổ chức. Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch triển khai hoạt động TCVN ISO 9001 trong cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2020. Đồng thời, UBND tỉnh chỉ đạo giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan đánh giá tình hình thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001; qua đó, tham mưu UBND tỉnh các giải pháp thực hiện hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001 của các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 52 ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Ngoài ra, tỉnh tiếp tục Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Đồng Tháp năm 2020; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh...

Trúc Phương

Nguồn: trang Đồng Tháp Online

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới