Xuất bản thông tin

null Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022 Sở Tài chính

Bản tin cải cách hành chính Bản tin cải cách hành chính

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022 Sở Tài chính

Sở Tài chính ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2022, kế hoạch tập trung chủ yếu 08 nội dung như sau:

- Tuyên truyền công tác cải cách trong nội bộ cơ quan, đơn vị bằng hình thức phù hợp như cập nhật, đăng tải các bài viết, thông tin về hoạt động cải cách hành chính trên Trang Thông tin điện tử nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức viên chức về thực thi nhiệm vụ, giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành đúng thời gian quy định. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành để cán bộ, công chức, viên chức cơ quan và tổ chức liên quan biết, thực hiện đúng quy định pháp luật. Thường xuyên rà soát và kịp thời tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền hủy bỏ, thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành nhằm phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực quản lý, đảm bảo tuân thủ quy trình, quy định giải quyết TTHC được Tỉnh công bố, cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành. Rà soát, trình UBND Tỉnh công bố danh mục TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành kịp thời khi có thay đổi mới của Trung ương, đồng thời đẩy mạnh công tác rà soát đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo chỉ đạo của ngành và theo kế hoạch của UBND Tỉnh nhằm đảm bảo kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính đúng quy định pháp luật. Thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định có liên quan lĩnh vực quản lý theo quy định. Tiếp tục thực hiện lấy ý kiến khảo sát đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Thường xuyên rà soát các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Sở. Thực hiện phân cấp hợp lý về quản lý cán bộ công chức tại các phòng chuyên môn thuộc Sở. Rà soát sắp xếp vị trí việc làm tại các phòng chuyên môn đảm bảo phù hợp theo quy định; sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới các quy chế, quy định liên quan phù hợp với quy định pháp luật đảm bảo tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, đảm bảo số lượng biên chế tối thiểu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan.

- Thực hiện đúng quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; đảm bảo công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bổ nhiệm công chức; từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cơ quan có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn và ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức đảm bảo đạt chuẩn, vị trí chức danh theo quy định; tạo điều kiện cho công chức, viên chức tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị.Cập nhật kịp thời các thay đổi về thông tin công chức trên phần mềm quản lý hồ sơ công chức theo đúng quy định.

- Nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo quy định. Thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch về quản lý tài chính và tài sản công. Xây dựng, ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện Quy chế để có bổ sung, sửa đổi kịp thời những điểm chưa phù hợp nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của công chức và người lao động.

- Sử dụng hiệu quả phần mềm một cửa điện tử và phần mềm Dịch vụ công trực tuyến, phần mềm quản lý công việc…. theo quy định của Bộ Tài chính, UBND Tỉnh và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cập nhật và đưa đầy đủ các thủ tục hành chính của ngành lên Trang thông tin điện tử. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trang thông tin điện tử của cơ quan; kịp thời cung cấp thông tin thuộc lĩnh vực quản lý của ngành cho tổ chức, cá nhân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện việc thực hiện TTHC mức độ 3, mức độ 4 cũng như việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, tổng đài thông tin 1022.

          - Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 của cơ quan. Đồng thời thực hiện kiểm tra kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các phòng, đơn vị trực thuộc nhằm kịp thời hướng dẫn, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong hoạt động điều hành của đơn vị. Ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan công tác công tác cải cách hành chính. Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đề ra giải pháp trong công tác cải cách hành chính của ngành.

Qua việc ban hành kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả, thái độ phục vụ công  chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, nâng cao mức độ hài lòng tổ chức, công dân, khắc phục hạn chế trong công việc, đồng thời nâng cao chỉ số cải cách hành chính,  hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành./.

 Kim Dung

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới
Nút: dongthap.gov.vn:-1