Xuất bản thông tin

null Thông tư 24/2022/TT-BTC ngày 07/4/2022 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2019 của bộ trưởng bộ tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp

Số ký hiệu 24/2022/TT-BTC
Ngày ký 07 thg 4 2022 - 00:00:00
Người ký Nguyễn Đức Chi
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2019 của bộ trưởng bộ tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Tập tin đính kèm Tải về Tập tin đính kèm

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới