Lãnh đạo Sở Tài chính

GIÁM ĐỐC

Họ và tên: Ngô Hồng Chiều
Chức vụ:   Giám đốc Sở Tài chính
Điện thoại: (0277). 3853 328

CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC

Họ và tên: Nguyễn Văn Cả
Chức vụ:   Phó Giám đốc Sở Tài chính - Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính
Điện thoại: (0277). 3877 482

Họ và tên: Ngô Thị Ngọc Sương
Chức vụ:   Phó Giám đốc Sở Tài chính
Điện thoại: (0277). 3857 879

Văn bản mới

Văn bản mới

Thông báo

Thông báo