Lãnh đạo Sở Tài chính

QUYỀN GIÁM ĐỐC

Họ và tên: Nguyễn Văn Cả
Chức vụ:   Phó Giám đốc Sở Tài chính - Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính
Điện thoại: (0277). 3851 241

CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC

Họ và tên: Ngô Thị Ngọc Sương
Chức vụ:   Phó Giám đốc Sở Tài chính
Điện thoại: (0277). 3857 879

Họ và tên: Phạm Tấn Xiếu
Chức vụ:   Phó Giám đốc Sở Tài chính
Điện thoại: (0277). 3851 241

Văn bản mới

Văn bản mới

Thông báo

Thông báo