Xuất bản thông tin

null Giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 4 năm 2020

Trang chủ Thông tin giá tháng

Giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 4 năm 2020

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 năm 2020 giảm 1,37% so với tháng trước;
tăng 5,68% so với bình quân cùng kỳ năm trước và giảm 0,71% so với tháng 12
năm trước.

Xem và tải về

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới
Nút: dongthap.gov.vn:-1