Xuất bản thông tin

null Sở Tài chính ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021

Trang chủ Bản tin cải cách hành chính

Sở Tài chính ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021

Sở Tài chính vừa ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 của cơ quan. Theo đó, kế hoạch đưa ra tập trung chủ yếu vào 08 nội dung như sau:

- Tình hình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, vận hành phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Công tác tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của ngành.

- Chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, nội quy, quy chế làm việc cơ quan, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ.

- Quy định về thời hạn giải quyết công việc của cơ quan, bố trí, sắp xếp hợp lý nơi làm việc, công tác lưu trữ hồ sơ tài liệu,..)

            - Công tác tuyển dụng, sử dụng cán bộ công chức viên chức, quản lý và sử dụng biên chế, bố trí sắp xếp công chức theo vị trí việc làm, việc chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 59/2019/NĐ-CP.

- Việc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, sử dụng phần mềm trong giải quyết công việc đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

- Việc thực hiện các chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng tài sản, quỹ cơ quan theo quy định.

Qua việc ban hành kế hoạch nhằm kịp thời chấn chính những thiếu sót, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính tại cơ quan đạt kết quả tốt hơn, nâng cao hiệu quả, thái độ phục vụ công  chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, nâng cao mức độ hài lòng tổ chức, công dân, khắc phục hạn chế trong công việc, đồng thời nâng cao chỉ số cải cách hành chính,  hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành./.

 Kim Dung

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới