Xuất bản thông tin

null Sở Tài chính ban hành kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính năm 2021

Trang chủ Bản tin cải cách hành chính

Sở Tài chính ban hành kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính năm 2021

          Vừa qua, Sở Tài chính ban hành kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 của cơ quan. Kế hoạch đưa ra tập trung rà soát đánh giá thủ tục hành chính đối với 3 phòng chuyên môn thuộc Sở: Phòng Quản lý giá và công sản, Phòng Tài chính doanh nghiệp, Phòng Thống kê -Tin học.

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính được thực hiện đúng theo hướng dẫn đảm bảo nguyên tắc một thủ tục hành chính được thực hiện là cần thiết, hợp lý, hợp pháp với chi phí thấp nhất, lợi ích đạt được cao nhất.

Theo đó, các phòng chuyên môn có thủ tục hành chính thuộc Sở, nghiên cứu, lựa chọn các thủ tục hành chính của phòng mình để thực hiện rà soát như: Số lượng hồ sơ giải quyết nhiều, khó khăn, phức tạp, rườm rà, không hợp lý, khó thực hiện, mâu thuẩn, chồng chéo, chưa có sự thống nhất về nội dung, mẫu đơn, tờ khai, biểu mẫu,yêu cầu, điều kiện...hoặc các thủ tục hành chính mang tính chất khó khăn, phức tạp và có phản ánh kiến nghị của tổ chứa, cá nhân trong quá trình đến liên hệ giải quyết hồ sơ về thủ tục hành chính. 

Lãnh đạo các phòng chuyên môn chỉ đạo, phân công công chức thuộc các phòng thực hiện công tác rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính và thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật quy định liên quan đến các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở kịp thời, chuyển về Văn phòng Sở tổng hợp, tham mưu, trình UBND tỉnh quyết định công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ theo đúng quy định các văn bản pháp luật hiện hành.

Ngoài các nội dung rà soát theo kế hoạch này, các phòng chuyên môn thực hiện giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm chủ động tổ chức thường xuyên rà soát thủ tục hành chính và phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện rà soát theo quy định.

Qua việc ban hành kế hoạch nhằm kịp thời phát hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ các quy định, thủ tục hành chính không còn phù hợp, xây dựng các phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm cắt giảm chi phí về thời gian và tài chính cho tổ chức, công dân khi thực hiện thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả, nhận thức trách nhiệm của công chức trong việc rà soát thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan, khắc phục hạn chế trong công việc, đồng thời nâng cao chỉ số cải cách hành chính, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành./.

 Kim Dung

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới