Xuất bản thông tin

null Đề án thí điểm chuyển giao nhiệm vụ hành chính và dịch vụ công cho ngành bưu điện đã chính thức được ghi nhận.

Trang chủ Bản tin cải cách hành chính

Đề án thí điểm chuyển giao nhiệm vụ hành chính và dịch vụ công cho ngành bưu điện đã chính thức được ghi nhận.

Ngày 27/3/2021, Đề án thí điểm chuyển giao nhiệm vụ hành chính và dịch vụ công cho ngành Bưu điện đã được Thủ Tướng Chính phủ công nhận thông qua Quyết định số: 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 Phê duyệt đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

 

Đến nay, Đề án đã được triển khai thực hiện 3 giai đoạn (bao gồm giai đoạn 3 mở rộng) ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Ở cấp tỉnh. Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công đã chuyển giao nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các TTHC thuộc 11 lĩnh vực: Ngoại vụ; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Lao động -Thương binh và Xã hội; Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền thông; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính; Ban Quản lý Khu kinh tế; An toàn Vệ sinh thực phẩm (Sở Y Tế).

Trong quá trình triển khai, thực hiện, các sở, Trung tâm KSTTHC và Phục vụ Hành chính công, UBND cấp huyện, cấp xã và Bưu điện đã tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp quản lý việc thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh.

 Công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC chuyển giao cho Bưu điện được đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Nghiệp vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của nhân viên Bưu điện ngày càng được nâng cao.

Công tác thông tin, tuyên truyền về Đề án tiếp tục được các đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện. Số lượng hồ sơ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 ngày ngày càng tăng cao.

Qua việc chuyển giao cho nhân viên Bưu điện tỉnh thực hiện các nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc lĩnh vực quản lý của ngành, giúp cơ quan tiết kiệm được biên chế và điều động công chức về cơ quan để bố trí nhiệm vụ khác./

Kim Dung

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới