Xuất bản thông tin

null Thông tư 117/2021/TT-BTC ngày 22/12/2021 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2019 của bộ tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Số ký hiệu 117/2021/TT-BTC
Ngày ký 22 thg 12 2021 - 00:00:00
Người ký Võ Thành Hưng
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2019 của bộ tài chính hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Tập tin đính kèm Tải về Tập tin đính kèm

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới