LĨNH VỰC CẤP MÃ SỐ QUAN HỆ NGÂN SÁCH

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH

 
 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1231/QĐ-UBND-HC ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

 
 

LĨNH VỰC CẤP MÃ SỐ QUAN HỆ NGÂN SÁCH

 

STT

TÊN THỦ TỤC  HÀNH CHÍNH

MỨC DỊCH VỤ CÔNG

XEM VÀ TẢI VỀ

THAO TÁC

1

Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước.

3

Xem và tải về

Thực hiện

TH1

Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước.

3

Xem và tải về

Thực hiện

TH2

Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách.

3

Xem và tải về

Thực hiện

TH3

Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho dự án đầu tư  giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

3

Xem và tải về

Thực hiện

TH4

Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu tư tại giai đoạn thực hiện dự án.

3

Xem và tải về

Thực hiện

TH5

Đăng ký thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư

3

Xem và tải về

Thực hiện

TH6

Đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.

3

Xem và tải về

Thực hiện

           

Văn bản mới

Văn bản mới