LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1231/QĐ-UBND-HC ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

STT

TÊN THỦ TỤC  HÀNH CHÍNH

MỨC DỊCH VỤ CÔNG

XEM VÀ TẢI VỀ

THAO TÁC

1

Chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước

3

Xem và tải về

Thực hiện

           

Văn bản mới

Văn bản mới