LĨNH VỰC CÔNG SẢN-GIÁ

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH

 
 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1231/QĐ-UBND-HC ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

 
 

LĨNH VỰC CÔNG SẢN-GIÁ

 

STT

TÊN THỦ TỤC  HÀNH CHÍNH

MỨC DỊCH VỤ CÔNG

XEM VÀ TẢI VỀ

THAO TÁC

1

Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

3

Xem và tải về

Thực hiện

2

Quyết định thuê trụ sở làm việc phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

3

Xem và tải về

Thực hiện

3

Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công

3

Xem và tải về

Thực hiện

4

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước

3

Xem và tải về

Thực hiện

5

Quyết định điều chuyển tài sản công

3

Xem và tải về

Thực hiện

6

Quyết định thanh lý tài sản công

3

Xem và tải về

Thực hiện

7

Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại

3

Xem và tải về

Thực hiện

8

Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công

3

Xem và tải về

Thực hiện

9

Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê

3

Xem và tải về

Thực hiện

10

Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết.

3

Xem và tải về

Thực hiện

11

Mua quyển hóa đơn

3

Xem và tải về

Thực hiện

12

Mua hóa đơn lẻ

3

Xem và tải về

Thực hiện

13

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b,c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật quản lý, sử dụng tài sản công

3

Xem và tải về

Thực hiện

14

Quyết định bán tài sản công

3

Xem và tải về

Thực hiện

15

Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ

3

Xem và tải về

Thực hiện

16

Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản.

3

Xem và tải về

Thực hiện

17

Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc

3

Xem và tải về

Thực hiện

18

Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quát trình thực hiện dự án

3

Xem và tải về

Thực hiện

19

Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội

3

Xem và tải về

Thực hiện

20

Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp Tỉnh

3

Xem và tải về

Thực hiện

21

Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp Tỉnh

3

Xem và tải về

Thực hiện

22

Hiệp thương giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính

3

Xem và tải về

Thực hiện

23

Thanh toán chi phí có liên quan đến việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

3

Xem và tải về

Thực hiện

24

Thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu Nhà nước

3

Xem và tải về

Thực hiện

25

Thủ tục chi thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát phát hiện tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên

3

Xem và tải về

Thực hiện

26

Thủ tục thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định được chủ sở hữu

3

Xem và tải về

Thực hiện

27

Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách cấp

3

Xem và tải về

Thực hiện

           

Văn bản mới

Văn bản mới