VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1516 /STC-HCSN 02/07/2020 V/v xin gia hạn xử lý văn bản
2 1515/STC-HCSN 02/07/2020 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 55/2020/TT-BTC ngày 12/6/2020 của Bộ Tài chính.
3 1514 /STC-HCSN 02/07/2020 V/v hỗ trợ chi phí hỗ trợ để giải quyết khó khăn trong việc luân chuyển hồ sơ và thực hiện một số thủ tục hành chính ở các điểm Bưu điện Văn hóa có vị trí cách xa trụ sở UBND xã
4 1513/STC-HCSN 02/07/2020 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 59/2020/TT-BTC ngày 18/6/2020 của Bộ Tài chính.
5 113/BC – STC 02/07/2020 Báo cáo Kết quả thẩm định dự toán Thuê dịch vụ công nghệ thông tin tổng hợp thông tin trên mạng internet, mạng xã hội viết về Đồng Tháp
6 112 /BC-STC 02/07/2020 Báo cáo Số liệu phần mềm tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại (Từ ngày 02/6/2020 đến ngày 01/7/2020)
7 111 /STC-TCDN 02/07/2020 V/v tổng hợp, phân tích BCTC năm 2019 của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
8 110 /STC-QLNS 02/07/2020 V/v báo cáo tình hình thực hiện dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
9 68/STC-TCĐT 01/07/2020 V/v mời họp
10 29/TB-HĐTĐGĐ 01/07/2020 Thông báo ý kiến kết luận cuộc họp của hội đồng thẩm định giá đất
11 28/TB-HĐTĐGĐ 01/07/2020 Thông báo ý kiến kết luận cuộc họp của hội đồng thẩm định giá đất
12 27/TB-HĐTĐGĐ 01/07/2020 Thông báo kết quả thẩm định phương án giá đất của hội đồng thẩm định giá đất
13 26/TB-HĐTĐGĐ 01/07/2020 Thông báo kết quả thẩm định phương án giá đất của hội đồng thẩm định giá đất
14 186 /STC-QLNS 01/07/2020 V/v thông báo rút dự toán kinh phí từ nguồn vốn Nghị định 35, vốn thủy lợi phí kết dư năm 2019 và vốn thủy lợi phí Trung ương cấp tăng thêm của kế hoạch vốn năm 2020
15 1512 /STC-QLNS 01/07/2020 V/v hướng dẫn việc xác định tổng quỹ lương làm cơ sở trích lập các quỹ.
16 1511/STC-TCĐT 01/07/2020 V/v góp ý kiến dự thảo Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 04/2009/NQ- HĐND và Nghị quyết số 21/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh
17 1509/STC-HCSN 01/07/2020 V/v kinh phí bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
18 1508 /STC-QLNS 01/07/2020 V/v giải trình ý kiến thảo luận Tổ kỳ họp lần thứ 15, HĐND Tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2020 theo Công văn số 899/VPUBND-THVX
19 109 /STC-QLNS 01/07/2020 V/v báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị Kiểm toán Nhà nước khu vực IX .
20 1507/STC-QLNS 30/06/2020 V/v đề nghị phê duyệt danh sách đối tượng tinh giản biên chế và dự toán kinh phí thực hiện theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ, đợt 3 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp