VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1373 /STC-TCDN 16/06/2020 V/v triển khai Thông tư số 49/2020/TT-BTC
2 1372 /STC-TCDN 16/06/2020 V/v triển khai Thông tư số 43/2020/TT-BTC
3 1371/STC-QLG.CS 16/06/2020 V/v chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác kinh doanh chợ
4 1370 /STC- HCSN 16/06/2020 V/v kinh phí huấn luyện thí sinh tham gia kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020
5 1369 /STC-HCSN 16/06/2020 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 50/2020/TT-BTC ngày 01/6/2020 của Bộ Tài chính
6 1368/STC-QLNS 16/06/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ
7 1367/STC-QLG.CS 16/06/2020 V/v thanh lý xe ô tô của Văn phòng UBND và HĐND huyện Tân Hồng.
8 1366/STC-QLG.CS 16/06/2020 V/v thanh lý xe ô tô của Văn phòng UBND và HĐND huyện Tân Hồng.V/v điều chuyển xe ô tô Sở Khoa học và Công nghệ sang Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng quản lý, sử dụng
9 1366/STC-QLG.CS 16/06/2020 V/v điều chuyển xe ô tô Sở Khoa học và Công nghệ sang Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng quản lý, sử dụng
10 1365 /STC-HCSN 16/06/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện công tác gia đình 06 tháng đầu năm 2020
11 1364 /STC- HCSN 16/06/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển thể dục thể thao tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025
12 1363 /STC- HCSN 16/06/2020 V/v đề xuất nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg
13 1362 /STC-HCSN 16/06/2020 V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 184/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính
14 97 /STC-TCĐT 15/06/2020 V/v báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công từ đầu năm đến tháng 5/2020
15 95 /STC-TTr 15/06/2020 Báo cáo Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020
16 174 /STC-QLNS 15/06/2020 V/v thông báo kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ bổ sung (lần 1) đợt 2 năm 2020
17 1361/STC-TCĐT 15/06/2020 V/v ý kiến thẩm định dự toán thiết bị gói thầu số 11 thuộc dự án Hội trường Tỉnh ủy Đồng Tháp
18 1360 /STC-TCDN 15/06/2020 V/v cung cấp hồ sơ cho Đoàn Thanh tra Bộ Tài chính
19 1359 /STC-VP 15/06/2020 V/v góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020
20 1358/STC-QLG&CS 15/06/2020 V/v dự thảo văn bản trả lời đơn khiếu nại của ông Trần Văn Bé