VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1280 /STC-HCSN 05/06/2020 V/v thu hồi số dư tạm ứng của Ban QLDA VnSAT
2 1279 /STC-HCSN 05/06/2020 V/v bố trí kinh phí thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp, xử lý ô nhiễm môi trường và đóng cửa bãi rác Hòa Thành, huyện Lai Vung
3 1278 /STC-TCDN 05/06/2020 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết ban hành một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025
4 1277/STC-QLNS 05/06/2020 V/v chấm điểm chỉ số công khai ngân sách nhà nước (POBI).
5 1276 /STC-QLNS 05/06/2020 V/v hướng dẫn sử dụng và quyết toán nguồn phí quỹ bảo trì đường bộ còn lại tại các đơn vị
6 1275 /TTr-STC 05/06/2020 Tờ trình Về việc chấp thuận chủ trương bổ sung một số hạng mục thuộc công trình Cải tạo, sửa chữa nâng cấp Trụ sở làm việc Sở Tài chính
7 1274 /STC-VP 05/06/2020 V/v góp ý dự thảo văn bản
8 69 /QĐ-STC-PDQT 04/06/2020 Phê duyệt quyết toán dự án Sửa chữa đường ĐT844 đoạn từ An Long đến thị trấn Tràm Chim (Km0+000 – Km 17+872) hoàn thành
9 59 /STC-QLG&CS 04/06/2020 V/v mời họp
10 1273 /STC-HCSN 04/06/2020 V/v cho ý kiến việc cử đi đào tạo, bồi dưỡng công chức Kiểm lâm của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở NN & PTNT
11 1272/STC-VP 04/06/2020 V/v cử công chức tham gia huấn luyện và kiểm tra bắn đạn thật của Tổ bắn mục tiêu bay thấp bằng súng bộ binh
12 1271 /STC-TCDN 04/06/2020 V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa Petimex
13 1270 /STC-QLNS 04/06/2020 V/v báo cáo kinh phí dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
14 1268 /STC-VP 04/06/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch cải thiện chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2020
15 90 /BC-STC 03/06/2020 Báo cáo Về việc Sơ kết thực hiện Nghị Quyết Hội nghị Trung ƣơng 4 khóa XII và các quy định nêu gƣơng
16 19/TB-HĐTĐGĐ 03/06/2020 Thông báo kết quả thẩm định phương án giá đất của hội đồng thẩm định giá đất
17 1267 /STC-VP 03/06/2020 V/v công bố quyết định thanh tra của Thanh tra Bộ Tài chính
18 1266 /STC- TCĐT 03/06/2020 V/v tham gia ý kiến thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Trạm kiểm dịch y tế cửa khẩu Dinh Bà và Trạm kiểm dịch y tế cửa khẩu Thường Phước
19 1265/STC-VP 03/06/2020 V/v ý kiến đề nghị khen thưởng
20 1264/STC-QLG&CS 03/06/2020 V/v rà soát hình thức đấu giá đối với thửa đất số 02, tờ bản đồ số 77