VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1212 /STC-HCSN 28/05/2020 V/v cho ý kiến thẩm định sự cần thiết,nội dung đầu tư phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu giáo dục nghề nghiệp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
2 1210 /STC-TCDN 28/05/2020 V/v hỗ trợ chi phí đầu tư Nhà hàng ăn uống kết hợp bán hàng đặc sản địa phương đối với Khu ẩm thực Làng bột Sa Đéc
3 1209 /STC-TCDN 28/05/2020 V/v góp ý Dự thảo Kế hoạch Cải thiện Chỉ số PCI của tỉnh Đồng Tháp năm 2020
4 1208 /STC-TCDN 28/05/2020 V/v hỗ trợ chi phí lãi vay cho Công ty CP Công nghệ Truyền thông Tương Lai
5 1207 /STC-TCDN 28/05/2020 V/v thanh toán tiền trúng đấu giá mua tài sản trên đất thuộc Nhà máy nước mặt Đông Bình
6 1206 /STC-TCDN 28/05/2020 V/v tổng hợp, phân tích BCTC năm 2019 của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn Tỉnh
7 1205 /STC-TCDN 28/05/2020 V/v hỗ trợ chi phí lãi vay cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Thế giới Kỹ thuật Đồng Tháp
8 1204/STC-HCSN 28/05/2020 V/v giải trình kinh phí đề nghị bố trí lại để thực hiện các nhiệm vụ chi năm 2019 kéo dài sang năm 2020 tiếp tục thực hiện (đợt 2).
9 1203 /STC- HCSN 28/05/2020 V/v kinh phí trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen cấp bộ, Bằng khen cấp tỉnh (đợt 1/2020)
10 1202 /STC-QLG.CS 28/05/2020 V/v xin xe ô tô điều chuyển
11 1200/STC-QLNS 28/05/2020 V/v góp ý dự thảo văn bản
12 1199 /STC- TCĐT 28/05/2020 V/v tham gia ý kiến thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư Dự án xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu GIS phục vụ quản lý cơ sở hạ tầng giai đoạn 1, trên địa bàn các huyện : Lấp Vò, Lai Vung, Cao Lãnh
13 1198 /STC-HCSN 28/05/2020 V/v góp ý dự thảo văn bản
14 87 /BC-STC 27/05/2020 Kết quả thẩm định đề cương và dự toán chi tiết Xây dựng và phát triển phần mềm Quản lý Cụm, tuyến dân cư
15 86 /STC-HCSN 27/05/2020 V/v báo cáo tình hình hoạt động các đơn vị sự nghiệp 06 tháng đầu năm 2020
16 52 /STC-QLG&CS 27/05/2020 V/v mời họp
17 184 /STC-QLG.CS 27/05/2020 V/v xin chủ trương thanh lý tài sản
18 1197/STC-QLNS 27/05/2020 V/v thông báo rút dự toán kinh phí thực hiện chế độ chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ đợt 3 năm 2020.
19 1195 /STC-HCSN 27/05/2020 V/v thẩm định dự toán phương án thực hiện tự chủ của Trường Chính trị thực hiện theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ năm 2020
20 1194/STC-QLNS 27/05/2020 V/v Cung cấp số liệu một số chỉ tiêu cơ bản để xây dựng dự toán ngân sách từ năm 2021.