VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1084/STC-HCSN 14/05/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu của tỉnh Đồng Tháp.
2 1083 /STC-HCSN 14/05/2020 V/v kinh phí thực hiện phát triển ngành nghề nông thôn và bảo tồn, phát triển làng nghề và tổng kết Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020
3 1082/STC-QLG.CS 14/05/2020 V/v thanh lý xe ô tô của Văn phòng HĐND và UBND huyện Lai Vung.
4 1081/STC-QLG&CS 14/05/2020 V/v phê duyệt giá khởi điểm đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất
5 1080/STC-QLG&CS 14/05/2020 V/v hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất
6 1079/STC-QLG&CS 14/05/2020 V/v hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Tháp Mười
7 1078/STC-QLG&CS 14/05/2020 V/v hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất
8 1077/STC-QLG&CS 14/05/2020 V/v phê duyệt tăng hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định giá thu tiền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân
9 1076/STC-QLG&CS 14/05/2020 V/v hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất
10 1075/STC-QLG&CS 14/05/2020 V/v phê duyệt giá cho thuê đất nuôi trồng thủy sản đối với ông Trần Văn Ben
11 1074 /STC-TCĐT 14/05/2020 Về việc lấy ý kiến của Ủy viên Ủy ban nhân dân Tỉnh về quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Tỉnh
12 1073/STC-TCĐT 14/05/2020 V/v thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước
13 75 /STC-HCSN 13/05/2020 V/v báo cáo việc thực hiện cải cách tài chính công theo Quyết định 71/QĐ-UBND-HC
14 1072/STC-QLCS.G 13/05/2020 V/v điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt
15 1071 /STC-TCDN 13/05/2020 V/v sửa đổi quy định của Tỉnh đối với lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa theo Nghị định 69/NĐ-CP thực hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
16 1070 /STC-TCDN 13/05/2020 V/v triển khai Thông tư số 37/2020/TT-BTC
17 1069 /STC-TCDN 13/05/2020 V/v thẩm định dự án Cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên sông
18 1068 /STC-TCDN 13/05/2020 V/v tổng hợp, phân tích BCTC năm 2019 của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn Tỉnh
19 1067 /STC-QLG.CS 13/05/2020 V/v xác lập sở hữu toàn dân
20 1066/STC-HCSN 13/05/2020 V/v góp ý dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 231/KH-UBND và dự thảo Kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng chuỗi liên kết ngành hàng chủ lực giai đoạn 2020-2025.