VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1046 /STC-QLG.CS 12/05/2020 V/v cung cấp thông tin giá lương thực
2 1045 /STC-QLG.CS 11/05/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp máy điều hòa nhiệt độ Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh
3 1044 /STC-QLG.CS 11/05/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị phục vụ quan trắc môi trường của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường
4 1043 /STC-HCSN 11/05/2020 V/v góp ý Đề án bảo tồn, khôi phục cây quýt hồng huyện Lai Vung, giai đoạn 2020-2024
5 1042 /STC-HCSN 11/05/2020 V/v phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết kinh phí xây dựng và triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở và địa phương năm 2019
6 1041 /STC-QLG&CS 11/05/2020 V/v ý kiến thẩm định đề cương và dự toán chi tiết phần mềm Quản lý Cụm, tuyến dân cư
7 1040 /STC-QLNS 11/05/2020 V/v hỗ trợ chế độ thôi việc đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã do dôi dư sắp xếp, bố trí lại số lượng theo quy định (đợt 4) của huyện Lai Vung, thành phố Sa Đéc.
8 1039/STC-TCĐT 11/05/2020 V/v có ý kiến về cơ sở pháp lý và thẩm quyền tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng của gói thầu số 11 thuộc dự án đường ĐT 852B
9 1038/STC-QLCS-G 11/05/2020 V/v tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù
10 1036 /STC-HCSN 11/05/2020 V/v định mức kinh phí hoạt động chi thường xuyên của Trường Chính trị năm 2020
11 1035 /STC-HCSN 11/05/2020 V/v kinh phí trang bị tài sản của Thanh tra tỉnh năm 2020
12 1034 /STC-HCSN 11/05/2020 V/v góp ý dự thảo kế hoạch thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ
13 1033 /STC-TCĐT 11/05/2020 V/v cung cấp thông tin phục vụ công tác lập kế hoạch Kiểm toán năm 2021
14 1032/STC-VP 11/05/2020 V/v góp ý thành viên Đoàn Kiểm tra 1217, 1218 và 1219
15 73/STC-VP 08/05/2020 V/v báo cáo thống kê trình độ ngoại ngữ của cán bộ, công chức, viên chức
16 72 /STC-QLNS 08/05/2020 V/v báo cáo thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.
17 71/STC-VP 08/05/2020 V/v báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 06/2008/QĐ- BNV và cung cấp thông tin phục vụ xây dựng Đề án Thẻ công chức điện tử
18 15/TB-HĐTĐGĐ 08/05/2020 Thông báo kết quả thẩm định phương án giá đất của hội đồng thẩm định giá đất
19 13/TB-HĐTĐGĐ 08/05/2020 Thông báo ý kiến kết luận cuộc họp của hội đồng thẩm định giá đất
20 1031 /STC-HCSN 08/05/2020 V/v rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng kinh phí xây dựng Chính phủ điện tử giai đoạn 2016-2019