Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
1 03/SNV-CCCQ Sở Nội vụ - tỉnh Đồng Tháp 04/01/2022 Về việc cung cấp danh sách đối tượng đVề việc cung cấp danh sách đối tượng điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021
2 24-CTr/TU Tỉnh ủy Đồng Tháp 31/12/2021 Chương trình hành động năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI
3 2000/QĐ-UBND-HC Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 31/12/2021 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trang thiết bị y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
4 15239/BTC-TCCB Bộ Tài chính 31/12/2021 V/v tổ chức gặp mặt cán bộ hưu nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
5 1450/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Đồng Tháp 31/12/2021 Về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thời gian diễn ra kỳ nghỉ Tết Dương lịch và Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022
6 06-NQ/TU Tỉnh Ủy Đồng Tháp 31/12/2021 Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI về xây dưng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo
7 3449/VPUBND-KT Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 30/12/2021 V/v triển khai Thông tư số 119/2021/TT-BTC
8 376/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 29/12/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
9 3243/BC-SNV Sở Nội vụ - tỉnh Đồng Tháp 29/12/2021 Báo cáo kết quả tổ chức giới thiệu giao lưu với điển hình ngành y tế năm 2021.
10 1792/STP-QLXLVPHC&TDTHPL Sở Tư pháp - tỉnh Đồng Tháp 29/12/2021 Triển khai thực hiện Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.
11 782/UBND-THVX Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 28/12/2021 Về việc triển khai Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Đồng Tháp
12 519/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 28/12/2021 V/v Kết quả 02 năm triển khai Đề án thí điểm thành lập và hoạt động Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh ĐT (Từ 01/01/2020 đến 15/12/2021)
13 1968/QĐ-UBND-HC Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 28/12/2021 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
14 1967/QĐ-UBND-HC Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 28/12/2021 V/v giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Đồng Tháp năm 2022
15 1519/VPUBND-ĐTXD Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 28/12/2021 V/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
16 87/TB-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 27/12/2021 Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ tết Dương lịch năm 2022
17 3217/SNV-TCCC Sở Nội vụ - tỉnh Đồng Tháp 27/12/2021 V/v miễn nhiễm kế toán trưởng Sở Tài chính
18 3211/BC-SNV Sở Nội vụ - tỉnh Đồng Tháp 27/12/2021 Báo cáo tổng kết giới thiệu nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến năm 2021
19 496/QĐUBND-KT Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 24/12/2021 QĐ công nhận đối với 729 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” và “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 05 năm liên tục giai đoạn 2017-2021
20 3205/SNV-CCCQ Sở Nội vụ - tỉnh Đồng Tháp 24/12/2021 V/v trình Công văn đề nghị tuyên truyền video hướng dẫn sử dụng Cổng dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp