Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
1 06/2021/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 18/02/2021 Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật (
2 211/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 17/02/2021 Ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Chính phủ, Thủ tướn h nh hủ Văn hòn h nh hủ
3 19/NQ-CP Chính phủ 10/02/2021 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2021
4 17/NQ-CP Chính phủ 09/02/2021 Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về chi hỗ trợ tiền ăn và bồi dưỡng chống dịch covid-19 trong 05 ngày tết nguyên đán năm tân sửu 2021
5 16/NQ-CP Chính phủ 08/02/2021 Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 8/2/2021 của chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch covid-19
6 12/2021/TT-BTC Bộ Tài chính 08/02/2021 Thông tư 12/2021/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 08 tháng 02 năm 2021 Quy định mức thu, khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt
7 11/2021/TT-BTC Bộ Tài chính 05/02/2021 Thông tư Bãi bỏ Thông tư 161/2014/TT-BTC ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Tài chính
8 03/2021/QĐ-UBND UBND tỉnh Đồng Tháp 08/01/2021 Quyết định 03/2021/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh đồng tháp Ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
9 151/2020/NĐ-CP Chính phủ 30/12/2020 Nghị định 151/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do chính phủ ban hành
10 2238/QĐ-TTg Thủ tướng chính phủ 29/12/2020 Quyết định 2238/QĐ-TTg ngày 29/12/2020 của Thủ Tướng Ban hành danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông