Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
1 27/2022/TT-BTC Bộ Tài chính 11/05/2022 Thông tư 27/2022/TT-BTC ngày 11/5/2022 của Bộ Tài chính bãi bỏ Quyết định số 59/2007/QĐ-BTC ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã
2 25/2022/TT-BTC Bộ Tài chính 28/04/2022 Thông tư 25/2022/TT-BTC ngày 18/4/2022 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán
3 24/2022/TT-BTC Bộ Tài chính 07/04/2022 Thông tư 24/2022/TT-BTC ngày 07/4/2022 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2019 của bộ trưởng bộ tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp
4 06/2022/NQ-HĐND Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp 24/03/2022 Nghị quyết quy định nội dung, mức chi đối với các kỳ thi giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
5 05/NQ-HĐND Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp 24/03/2022 Nghị quyết ban hành quy định nội dung, mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
6 03/2022/NQ-HĐND Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh 24/03/2022 Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Đồng Tháp quản lý
7 02/2022/NQ-HĐND Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh 24/03/2022 Nghị quyết quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Đồng Tháp quản lý
8 10/2022/TT-BTC Bộ Tài chính 14/02/2022 Thông tư 10/2022/TT-BTC ngày 14/2/2022 của Bộ Tài chính Quy định Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước
9 09/2022/TT-BTC Bộ Tài chính 14/02/2022 Thông tư 09/2022/TT-BTC ngày 14/2/2022 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ ban hành kèm theo thông tư số 153/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
10 08/2022/TT-BTC Bộ Tài chính 09/02/2022 Thông tư 08/2022/TT-BTC ngày 09/02/2022 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư