Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
1 25/2021/TT-BTC Bộ Tài chính 07/04/2021 Thông tư 25/2021/TT-BTC ngày 07/4/2021 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại việt nam
2 24/2021/TT-BTC Bộ Tài chính 31/03/2021 Thông tư 24/2021/TT-BTC ngày 31/3/2021 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi
3 482/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 29/03/2021 Quyết định 482/QĐ-TTg ngày 29/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch covid-19
4 28/2021/NĐ-CP Chính phủ 26/03/2021 Nghị định 28/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư
5 403/2021/NQ-HĐND HĐND tỉnh Đồng Tháp 09/03/2021 Nghị quyết 403/2021/NQ-HĐND ngày 09/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Ban hành quy định nội dung chi, mức chi và thời gian được hưởng chế độ bồi dưỡng khi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp HỘI
6 01/2021/QĐ-KTNN Kiểm toán Nhà nước 24/02/2021 Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN ngày 24/02/2021 của Kiểm toán Nhà nước quy định về khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán nhà nước
7 15/2021/TT-BTC Bộ Tài chính 18/02/2021 Thông tư 15/2021/TT-BTC ngày 18/2/2021 của Bộ Tài chính Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công
8 06/2021/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 18/02/2021 Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật (
9 211/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 17/02/2021 Ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Chính phủ, Thủ tướn h nh hủ Văn hòn h nh hủ
10 19/NQ-CP Chính phủ 10/02/2021 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2021