Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
1 17/NQ-CP Chính phủ 09/02/2021 Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về chi hỗ trợ tiền ăn và bồi dưỡng chống dịch covid-19 trong 05 ngày tết nguyên đán năm tân sửu 2021
2 16/NQ-CP Chính phủ 08/02/2021 Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 8/2/2021 của chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch covid-19
3 12/2021/TT-BTC Bộ Tài chính 08/02/2021 Thông tư 12/2021/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 08 tháng 02 năm 2021 Quy định mức thu, khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt
4 11/2021/TT-BTC Bộ Tài chính 05/02/2021 Thông tư Bãi bỏ Thông tư 161/2014/TT-BTC ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Tài chính
5 03/2021/QĐ-UBND UBND tỉnh Đồng Tháp 08/01/2021 Quyết định 03/2021/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh đồng tháp Ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
6 151/2020/NĐ-CP Chính phủ 30/12/2020 Nghị định 151/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do chính phủ ban hành
7 2238/QĐ-TTg Thủ tướng chính phủ 29/12/2020 Quyết định 2238/QĐ-TTg ngày 29/12/2020 của Thủ Tướng Ban hành danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
8 112/2020/TT-BTC Bộ Tài chính 29/12/2020 Thông tư 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của bộ Tài chính Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19
9 111/2020/TT-BTC Bộ Tài chính 29/12/2020 Thông tư 111/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
10 110/2020/TT-BTC Bộ Tài chính 28/12/2020 Thông tư 110/2020/TT-BTC ngày 28 thang 112 năm 2020 cùa Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư số 18/2013/TT-BTC ngày 20/02/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý rừng trồng không thành rừng, rừng trồng không có khả năng thành rừng