Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
1 112/2020/TT-BTC Bộ Tài chính 29/12/2020 Thông tư 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của bộ Tài chính Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19
2 111/2020/TT-BTC Bộ Tài chính 29/12/2020 Thông tư 111/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
3 110/2020/TT-BTC Bộ Tài chính 28/12/2020 Thông tư 110/2020/TT-BTC ngày 28 thang 112 năm 2020 cùa Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư số 18/2013/TT-BTC ngày 20/02/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý rừng trồng không thành rừng, rừng trồng không có khả năng thành rừng
4 150/2020/NĐ-CP Chính phủ 25/12/2020 Nghị định 150/2020/NĐ-CP ngày 25/12/2020 của chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
5 144/2020/NĐ-CP Chính phủ 14/12/2020 Nghị định 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn
6 140/2020/NĐ-CP Chính phủ 30/11/2020 Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 1 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017; nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 và nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 91/2015/NĐ-CP
7 137/2020/NĐ-CP Chính phủ 27/11/2020 Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 về quản lý, sử dụng pháo
8 103/2020/TT-BTC Bộ Tài chính 26/11/2020 Thông tư 103/2020/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2020 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng bộ tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ công
9 1923/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 25/11/2020 Quyết định 1923/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách
10 136/2020/NĐ-CP Chính phủ 24/11/2020 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy