Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
1 72/2020/QH14 Quốc Hội 17/11/2020 Luật bảo vệ môi trường
2 96/2020/TT-BTC Bộ Tài chính 16/11/2020 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
3 1765/QĐ-TTg Thủ Tướng Chính phủ 09/11/2020 Quyết định 1765/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Thủ Tướng Chính phủ Ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước
4 88/2020/TT-BTC Bộ Tài chính 30/10/2020 Thông tư Sửa đổi, bổ sung Điều 26 Thông tư số 68/2020/TT-BC ngày 30/9/209 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
5 25/2020/QÐ-UBND UBND tỉnh Đồng Tháp 27/10/2020 Về việc ban hành quy định áp dụng cơ chế hỗ trợ triển khai nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
6 359/2020/NQ-HĐND HĐND tỉnh Đồng Tháp 05/10/2020 Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác; người thuộc hộ gia đình cận nghèo; học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
7 85/2020/TT-BTC Bộ Tài chính 01/10/2020 Thông tư 85/2020/TT-BTC Quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai và ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp
8 76/2021/TT-BTC Bộ Tài chính 15/09/2020 Thông tư 76/2021/TT-BTC ngày 15/9/2021 của Bộ Tài chính
9 129/NQ-CP Chính phủ 11/09/2020 Phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020
10 24/2020/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 09/09/2020 Quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước