Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
1 21/2020/QĐ-UBND UBND tỉnh Đồng Tháp 17/08/2020 Ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
2 78/2020/TT-BTC Bộ Tài chính 14/08/2020 Thông tư 78/2020/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự
3 1178/QĐ-TTg Thủ tướng chính phủ 04/08/2020 Về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế
4 71/2020/TT-BTC Bộ Tài chính 30/07/2020 Thông tư 71/2020/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023
5 87/2020/NĐ-CP Chính phủ 28/07/2020 Nghị định 87/2020/NĐ-CP quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
6 193/HĐND-VP HĐND tỉnh Đồng Tháp 20/07/2020 V/v phát hành Nghị quyết kỳ họp thứ mười lăm, HĐND Tỉnh khóa IX
7 68/2020/TT-BTC Bộ Tài chính 15/07/2020 Thông tư 68/2020/TT-BTC Quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí chi thường xuyên thực hiện duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều
8 328/2020/NQ-HĐND HDND tỉnh Đồng Tháp 10/07/2020 Nghị quyết 328/2020/NQ-HĐND Về việc phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Tháp
9 64/2020/TT-BTC Bộ Tài chính 08/07/2020 Thông tư 64/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế
10 960/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 07/07/2020 Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Nội vụ