Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
1 63/2020/TT-BTC Bộ Tài chính 25/06/2020 Thông tư 63/2020/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp
2 59/2020/TT-BTC Bộ Tài chính 18/06/2020 Thông tư 59/2020/TT-BTC về hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động trợ giúp pháp lý do bộ tài chính ban hành
3 55/2020/TT-BTC Bộ Tài chính 12/06/2020 Thông tư 55/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh nước ngoài diện hiệp định học tập tại việt nam do bộ trưởng bộ tài chính ban hành
4 63/2020/NĐ-CP Chính phủ 08/06/2020 Nghị định 63/2020/NĐ-CP Quy định về công nghiệp an ninh
5 51/2020/TT-BTC Bộ Tài chính 02/06/2020 Thông tư 51/2020/TT-BTC quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ
6 15 /2020/QĐ-UBND UBND tỉnh Đồng Tháp 29/05/2020 Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành
7 46/2020/TT-BTC Bộ Tài chính 27/05/2020 Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không
8 55/2020/NĐ-CP Chính phủ 22/05/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại
9 41/2020/TT-BTC Bộ Tài chính 18/05/2020 Thông tư 41/2020/TT-BTC sửa đổi thông tư 219/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại việt nam do bộ tài chính ban hành
10 40/2020/TT-BTC Bộ Tài chính 15/05/2020 Hướng dẫn chế độ báo cáo trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập tại nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật kế toán và nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật kiểm toán độc lập