Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
1 39/2020/TT-BTC Bộ Tài chính 15/05/2020 Thông tư 39/2020/TT-BTC sửa đổi chế độ báo cáo tại thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập do bộ tài chính ban hành
2 38/2020/TT-BTC Bộ Tài chính 12/05/2020 Thông tư 38/2020/TT-BTC bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng bộ tài chính ban hành trong lĩnh vực kho bạc nhà nước và ngân sách nhà nước
3 14/2020/QÐ-UBND Bộ Tài chính 06/05/2020 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
4 36/2020/TT-BTC Bộ Tài chính 05/05/2020 Quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện và phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn
5 34/2020/TT-BTC Bộ Tài chính 05/05/2020 Thông tư 34/2020/TT-BTC ngày 05 tháng 5 năm 2020 Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng
6 32/2020/TT-BTC Bộ Tài chính 04/05/2020 Thông tư 32/2020/TT-BTC sửa đổi thông tư 268/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông do bộ tài chính ban hành
7 31/2020/TT-BTC Bộ Tài chính 04/05/2020 Thông tư 31/2020/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của bộ trưởng bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp
8 30/2020/TT-BTC Bộ Tài chính 17/04/2020 Hướng dẫn một số điều của nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự và nghị định số 97/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2019 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 30/2018/NĐ-CP
9 29/2020/TT-BTC Bộ Tài chính 17/04/2020 Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
10 27/2020/TT-BTC Bộ Tài chính 17/04/2020 Thông tư 27/2020/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật