Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
1 47/2020/NĐ-CP Chính phủ 09/04/2020 Nghị định 47/2020/NĐ-CP quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
2 16/2020/TT-BTC Bộ Tài chính 26/03/2020 Quy định chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
3 30/2020/NĐ-CP Chính phủ 05/03/2020 Về công tác văn thư
4 12/2020/TT-BTC Bộ Tài chính 03/03/2020 Thông tư sửa đổi, bổ sung mục II phần a biểu mức thu phí ban hành kèm theo thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của bộ trưởng bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực
5 26/2020/NĐ-CP Chính phủ 28/02/2020 Nghị định 26/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ bí mật nhà nước
6 10/2020/TT-BTC Bộ Tài chính 20/02/2020 Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước
7 01/2020/QĐ-UBND UBND tỉnh Đồng Tháp 07/01/2020 Ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
8 02/2020/TT-BTC Bộ Tài chính 06/01/2020 Hướng dẫn thực hiện việc sử dụng các khoản kinh phí liên quan đến hoạt động nạo vét vùng nước cảng biển do bộ giao thông vận tải quản lý kết hợp thu hồi sản phẩm
9 90/2019/TT-BTC Bộ Tài chính 31/12/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của bộ trưởng bộ tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và thông tư số 17/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2017 của bộ trưởng bộ tài chính hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải
10 97/2019/NĐ-CP Chính phủ 23/12/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự