Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
1 05/NQ-HĐND Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp 24/03/2022 Nghị quyết ban hành quy định nội dung, mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
2 03/2022/NQ-HĐND Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh 24/03/2022 Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Đồng Tháp quản lý
3 02/2022/NQ-HĐND Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh 24/03/2022 Nghị quyết quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Đồng Tháp quản lý
4 10/2022/TT-BTC Bộ Tài chính 14/02/2022 Thông tư 10/2022/TT-BTC ngày 14/2/2022 của Bộ Tài chính Quy định Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước
5 09/2022/TT-BTC Bộ Tài chính 14/02/2022 Thông tư 09/2022/TT-BTC ngày 14/2/2022 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ ban hành kèm theo thông tư số 153/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
6 08/2022/TT-BTC Bộ Tài chính 09/02/2022 Thông tư 08/2022/TT-BTC ngày 09/02/2022 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư
7 6/2022/TT-BTC Bộ Tài chính 08/02/2022 Thông tư 6/2022/TT-BTC ngày 08/2/2022 của Bộ Tài chính Hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam
8 04/2022/TT-BTC Bộ Tài chính 28/01/2022 Thông tư 04/2022/TT-BTC ngày 28/01/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tài chính địa phương thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện
9 148/2021/NĐ-CP Chính phủ 31/12/2021 Nghị định 148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ Về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp
10 128/2021/TT-BTC Bộ Tài chính 31/12/2021 Thông tư 128/2021/TT-BTC ngày 31/12/2021 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của nghị định số 46/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của chính phủ về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với ngân hàng phát triển việt nam